Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Czwartek 27.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia

INFORMACJA
     BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo

 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, należnych Gminie Miasto Darłowo za 2009 rok odpowiada wysokości opłat dotychczas wnoszonych przez użytkowników wieczystych ( z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) .  

 

Stosownie do art. 71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami opłatę roczną użytkownik wieczysty zobowiązany jest uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bądź w innym terminie określonym w umowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego danej nieruchomości.

 

W przypadku uzasadnionych trudnościami finansowymi, na udokumentowany wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego może być ustalony inny termin zapłaty opłaty rocznej , nie przekraczający danego roku kalendarzowego.

 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo płatne są w kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie lub na konto w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie nr 36 8566 0003 0001 1149 2000 0001.

 

Zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, udziela się 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Udzielenie bonifikaty następuje na udokumentowany wniosek ( w formie oświadczenia) użytkownika wieczystego.

Druki oświadczeń będzie można uzyskać od dnia 02 stycznia 2009 roku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Urzędu Miejskiego w Darłowie pokój nr 26-27.

 
 

Informacji dotyczących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego można uzyskać w pokoju nr 26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie osobiście lub telefonicznie pod numerem (094) 314 22-23 do 25 wew. 207 lub 242.

 
 

BURMISTRZ MIASTA

 

/-/ Arkadiusz Klimowicz


 
 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje inkasentów ośrodków wypoczynkowych, w których przebywają grupy osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z dnia 18.12.2006r., od opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającej stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, który przebywa na turnusie rehabilitacyjnym w celu sprawowania opieki nad taką osobą, nie powinno się pobierać opłaty miejscowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach; w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej – za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Zgodnie z powyższym przepisem, kryterium pobierania opłaty miejscowej jest cel, w jakim dana osoba przebywa w miejscowości. Opłata nie powinna więc być pobierana od osóbprzebywających w innych celach, niż określone w przepisie.

 
Sporządziła:

Magdalena Rutkowska-Krakowiak

 


Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Darłowo jest instalacja w Gwiazdowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sławnie.


Informacja o osiągniętych przez Miasto Darłowo w 2012 r.  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

         Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c  ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z  2012 r., poz. 391 ze zm.), Burmistrz Miasta Darłowo informuje:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  TR = 37,19%,
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  14,34 %,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %.

INFORMACJA

     BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo

 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że stosownie do art. 71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015, poz.1774 z późń. zm.) opłatę roczną użytkownik wieczysty zobowiązany jest uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bądź w innym terminie określonym w umowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego danej nieruchomości.

Burmistrz Miasta Darłowo, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później  niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, może ustalić inny termin zapłaty opłaty rocznej , nie przekraczający danego roku kalendarzowego.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo płatne są w kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie lub na konto w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie nr 36 8566 0003 0001 1149 2000 0001.

Zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym  rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego ( w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”), właściwy  organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Druki wniosków będą do pobrania od 1 lutego 2016 roku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Urzędu Miejskiego w Darłowie pokój nr 26-27.

Informacji dotyczących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego można uzyskać w pokoju nr 26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie ( Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania) osobiście lub telefonicznie pod numerem 94 314 22-23 do 26 wew. 207 lub 242.

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Arkadiusz Klimowicz


Drogi Mieszkańcu!

Z przyjemnością informujemy, że Miasto Darłowo przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

Korzyści dla Mieszkańców i całego Miasta!

 • znaczące podniesienie szansy dla Miasta i Mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych;
 • realną poprawę stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców;

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości Gminy Miasto Darłowo konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Gminie, poprzez wykonanie badana ankietowego. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety, w celu współuczestnictwa w tak ważnym dla nas wszystkich przedsięwzięciu!

Ankietę prosimy wypełnić w terminie do 18 marca 2016 roku.

Ankietę można w sposób bardzo wygodny wypełnić przez Internet, klikając tutaj: http://goo.gl/forms/U7cWLSB7xI  - ankieta dla budynków mieszkalnych

http://goo.gl/forms/5VtAEvM1Ag - ankieta dla budynków i lokalów, wykorzystywanych przy działalności gospodarczej

Ankiety wypełnione internetowo trafiają do naszej bazy automatycznie.

Ponadto wydrukowane ankiety dostępne są w Urzędzie Miejskim w Darłowie. Ankiety można także pobrać i wydrukować samodzielnie (załączniki poniżej).

Wypełnione ankiety prosimy składać na jeden z następujących sposobów:

 1. Osobiście – w Urzędzie Miejskim w Darłowie w sekretariacie,
 2. Elektronicznie za pomocą poczty e-mail na adres a.marczak@darlowo.pl
 3. Listownie za pomocą poczty na adres:

Urząd Miejski w Darłowie, 76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9 z dopiskiem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Ankieta”

 

Dziękujemy Mieszkańcom za pomoc w przygotowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszego Miasta.

Burmistrz Miasta Darłowo – Arkadiusz Klimowicz

Załączniki do pobrania:

Ankieta dla Mieszkańca (PDF i DOC)

Ankieta dla Przedsiębiorcy (PDF i DOC)


Burmistrz Miasta Darłowo zgodnie z art. 34a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo. Uwagi oraz propozycje zmian do niniejszego projektu uchwały można zgłaszać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9 w terminie do 31 marca 2016 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar D2


Informacja Burmistrza Miasta Darłowo

ws. prowadzonego postępowania dotyczącego zaproszenia do składania ofert na poddzierżawę terenów plaż będących w zarządzie Miasta Darłowo

z dnia 25 lutego 2016 r.

Burmistrz Miasta Darłowo unieważnia postępowanie ws. zaproszenia do składania ofert na poddzierżawę terenów plaż będących w zarządzie Miasta Darłowo z dnia 25 lutego 2016 r. ze względu na brak uzgodnień z Urzędem Morskim w Słupsku 3 miejsc handlowo-usługowo-rekreacyjnych na plaży w Darłówku Zachodnim. W związku z powyższym podjęto decyzję o prowadzeniu działań związanych z utrzymaniem czystości i dzierżawą miejsc handlowo-usługowo-rekreacyjnych na plażach przez Urząd Miejski w Darłowie.


Jana z Maszewa 14 – 4 przetargi ustne -31 maja 2016 r.


Dierżawa miejsc handlowych na plażach

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: dzierżawa

Tryb: nieograniczony

Termin: 2016-06-01 11:00:00

 

Treść zarządzenia

Treść ogłoszenia

Warunki przetargu

Oświadczenie uczestnika przetargu

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2

Zarządzenie ws. zmiany Zarządzenia

 


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Darłowo


INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Burmistrz Miasta Darłowo
informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego
w sprawie wszczęcia postępowania zezwalającego na realizację inwestycji drogowej
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 polegająca na "Przebudowie ul. Ojca Damiana Tynieckiego (droga wojewódzka nr 203) w Darłowie od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II do granic miasta Darłowa"
(publikacja 8 lipca 2016 roku)


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar A2 oraz jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B5.


 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A2
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A2
 3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B5
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B5

 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje o rozpoczęciu prac
nad projektem budżetu Miasta na 2017 rok

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/422/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy-Miasto Darłowo, do dnia 30 września 2016 roku gromadzone są wnioski:

 • komisji merytorycznych Rady Miejskiej,
 • organizacji społecznych,
 • mieszkańców Darłowa

do projektu budżetu na 2017 rok.

Wnioski do budżetu miasta na 2017 rok należy składać w Urzędzie Miejskim w  Biurze Obsługi Interesantów  w godzinach od 700 - 1500 ( od poniedziałku do środy ) oraz od 700 - 1400 ( w piątki ) i od 700-1600 ( w czwartki).


Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego
w sprawie inwestycji drogowej
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 polegająca na "Przebudowie ul. Ojca Damiana Tynieckiego (droga wojewódzka nr 203) w Darłowie od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II do granic miasta Darłowa"
(publikacja 31 sierpnia 2016 roku)


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie, położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar C8, jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B6, jednostki strukturalnej D - Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo, jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo.

Zakres zmian planów miejscowych dla jednostek strukturalnych D i E dotyczy wyłącznie zmian tekstowych w zakresie możliwości zaopatrzenia w ciepło terenów objętych dotychczasowymi miejscowymi planami.


Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza konkurs
na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę na opiekę nad 40 dziećmi do 3 lat w formie żłobka.


Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji polegającej na przebudowie ulic Juliana Fałata, Wojciecha Kossaka, Adolfa Dygasińskiego w Darłowie
(publikacja 30 listopada 2016 roku)


Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetów i Finansów.


Rozporządzenie porządkowe nr 1/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego


Informacja o wyniku konkursu
na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę na opiekę nad 40 dziećmi do 3 lat w formie żłobka.


Rozporządzenie nr 1/2016

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie

z dnia 23 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystapieniem "Wysoce zjadliwej grypy ptaków" wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.


Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego
w sprawie przebudowy ulic Juliana Fałata, Wojciecha Kossaka, Adolfa Dygasińskiego w Darłowie


Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetów i Finansów.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Darłowo informuje o wyłonieniu wykonawcy w wyniku zapytania ofertowego na „Świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Gminy Miasto Darłowo w 2017 roku”.

 1. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Tadeusza Wieczorka, prowadzącego działalność pn. „Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Tadeusz Wieczorek” ul. Okrężna 27, 76-150 Darłowo.
 2. Uzasadnienie wyboru.

W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział dwóch oferentów:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta

Punktacja oferty wg kryterium cenowego

1.

GEO-NET

Arkadiusz Rudzki

ul. Bema 7,  76-150 Darłowo

83,99

2.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Tadeusz Wieczorek

ul. Okrężna 27,  76-150 Darłowo

100,00

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku kryterium cenowego.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Burmistrz Miasta Darłowo informuje o wyłonieniu wykonawcy w wyniku zapytania ofertowego na „Świadczenie usług wyceny nieruchomości w  2017 roku na potrzeby Gminy Miasto Darłowo”.

 1. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez : Romana Górę, prowadzącego działalność pn. „CENTER – NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Roman Góra” ul. Młyńska 15/2, 75-050 Koszalin.
 2. Uzasadnienie wyboru. W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział dwóch oferentów:

Lp

Nazwa i adres oferenta

Punktacja oferty wg kryterium cenowego

 

1

 

DORADZTWO TECHNICZNE
i UBEZPIECZENIOWE

Danuta Bocewicz

ul. Bławatków 23, 75-813 Koszalin

99,00

2

CENTER – NIERUCHOMOŚCI

Roman Góra

ul. Młyńska 15/2, 75-050 Koszalin

100,00

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku kryterium cenowego i była najkorzystniejsza pod względem terminowym.

 1. Nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 2. Nie odrzucono żadnej oferty.

Zarządzenie Nr ZP.0050.686.2017
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w roku 2017.


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikami sosnowymi.


Informacja w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla placówek niepublicznych dotowanych przez Miasto Darłowo


Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Kadr i Organizacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Komunikat
o odwołaniu kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Sławieńskiego w dniach 01-22 marca 2017 roku


Informacja o rozpoczęciu funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
(publikacja od 28 lutego 2017 do 30 kwietnia 2017)


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Kadr i Organizacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej


Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
składanie uwag do 10 kwietnia 2017 roku


Pismo Głównego Lekarza Weterynarii ww sprawie ptasiej grypy


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C10
(publikacja od 27 kwietnia 2017 do 26 maja 2017)


Sporządzanie Aktów Zgonu

Dyżur 2 maja w godz. 10:00 - 12:00

Proszę dzwonić tel.: 609 174 918


Przetarg na dzierżawę miejsc handlowych na plaży

 

Przetarg ogłosił: Burmistrz Miasta Darłowo

Rodzaj: dzierżawa

Tryb: nieograniczony

Termin: 2017-05-12 08:00:00

 

Treść zarządzenia

Ogłoszenie i warunki przetargu

Oświadczenie

Załącznik graficzny - Darłówko Zachodnie

Załącznik graficzny - Darłówko Wschodnie


O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E1 oraz sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania.


Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23 maja 2017 roku
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Darłowo na lata 2017-2013"


Zarządzenie nr OSS.0050.786.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie.


Komunikat Szefa Obrony Cywilnej Miasta Darłowo


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B7


OGŁOSZENIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C11


 
 
ilość odwiedzin: 1478149

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X