Ogłoszenia archiwalne

INFORMACJA
     BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo

 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, należnych Gminie Miasto Darłowo za 2009 rok odpowiada wysokości opłat dotychczas wnoszonych przez użytkowników wieczystych ( z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) .  

 

Stosownie do art. 71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami opłatę roczną użytkownik wieczysty zobowiązany jest uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bądź w innym terminie określonym w umowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego danej nieruchomości.

 

W przypadku uzasadnionych trudnościami finansowymi, na udokumentowany wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego może być ustalony inny termin zapłaty opłaty rocznej , nie przekraczający danego roku kalendarzowego.

 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo płatne są w kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie lub na konto w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie nr 36 8566 0003 0001 1149 2000 0001.

 

Zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, udziela się 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Udzielenie bonifikaty następuje na udokumentowany wniosek ( w formie oświadczenia) użytkownika wieczystego.

Druki oświadczeń będzie można uzyskać od dnia 02 stycznia 2009 roku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Urzędu Miejskiego w Darłowie pokój nr 26-27.

 
 

Informacji dotyczących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego można uzyskać w pokoju nr 26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie osobiście lub telefonicznie pod numerem (094) 314 22-23 do 25 wew. 207 lub 242.

 
 

BURMISTRZ MIASTA

 

/-/ Arkadiusz Klimowicz


 
 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje inkasentów ośrodków wypoczynkowych, w których przebywają grupy osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z dnia 18.12.2006r., od opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającej stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, który przebywa na turnusie rehabilitacyjnym w celu sprawowania opieki nad taką osobą, nie powinno się pobierać opłaty miejscowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach; w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej – za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Zgodnie z powyższym przepisem, kryterium pobierania opłaty miejscowej jest cel, w jakim dana osoba przebywa w miejscowości. Opłata nie powinna więc być pobierana od osóbprzebywających w innych celach, niż określone w przepisie.

 
Sporządziła:

Magdalena Rutkowska-Krakowiak

 


Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Darłowo jest instalacja w Gwiazdowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sławnie.


Informacja o osiągniętych przez Miasto Darłowo w 2012 r.  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

         Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c  ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z  2012 r., poz. 391 ze zm.), Burmistrz Miasta Darłowo informuje:

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  TR = 37,19%,
  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  14,34 %,
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %.

INFORMACJA

     BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo

 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że stosownie do art. 71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015, poz.1774 z późń. zm.) opłatę roczną użytkownik wieczysty zobowiązany jest uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bądź w innym terminie określonym w umowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego danej nieruchomości.

Burmistrz Miasta Darłowo, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później  niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, może ustalić inny termin zapłaty opłaty rocznej , nie przekraczający danego roku kalendarzowego.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo płatne są w kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie lub na konto w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie nr 36 8566 0003 0001 1149 2000 0001.

Zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym  rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego ( w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”), właściwy  organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Druki wniosków będą do pobrania od 1 lutego 2016 roku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Urzędu Miejskiego w Darłowie pokój nr 26-27.

Informacji dotyczących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego można uzyskać w pokoju nr 26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie ( Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania) osobiście lub telefonicznie pod numerem 94 314 22-23 do 26 wew. 207 lub 242.

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Arkadiusz Klimowicz

 


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Darłowo


INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Burmistrz Miasta Darłowo
informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego
w sprawie wszczęcia postępowania zezwalającego na realizację inwestycji drogowej
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 polegająca na "Przebudowie ul. Ojca Damiana Tynieckiego (droga wojewódzka nr 203) w Darłowie od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II do granic miasta Darłowa"
(publikacja 8 lipca 2016 roku)


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar A2 oraz jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B5.


  1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A2
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A2
  3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B5
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B5

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego
w sprawie inwestycji drogowej
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 polegająca na "Przebudowie ul. Ojca Damiana Tynieckiego (droga wojewódzka nr 203) w Darłowie od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II do granic miasta Darłowa"
(publikacja 31 sierpnia 2016 roku)


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie, położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar C8, jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B6, jednostki strukturalnej D - Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo, jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo.

Zakres zmian planów miejscowych dla jednostek strukturalnych D i E dotyczy wyłącznie zmian tekstowych w zakresie możliwości zaopatrzenia w ciepło terenów objętych dotychczasowymi miejscowymi planami.


Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza konkurs
na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę na opiekę nad 40 dziećmi do 3 lat w formie żłobka.


Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji polegającej na przebudowie ulic Juliana Fałata, Wojciecha Kossaka, Adolfa Dygasińskiego w Darłowie
(publikacja 30 listopada 2016 roku)


Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetów i Finansów.


Rozporządzenie porządkowe nr 1/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego


Informacja o wyniku konkursu
na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę na opiekę nad 40 dziećmi do 3 lat w formie żłobka.


Zarządzenie Nr ZP.0050.686.2017
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w roku 2017.


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikami sosnowymi.


Informacja w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla placówek niepublicznych dotowanych przez Miasto Darłowo


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C10
(publikacja od 27 kwietnia 2017 do 26 maja 2017)


O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E1 oraz sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania.


Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23 maja 2017 roku
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Darłowo na lata 2017-2013"


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B7


OGŁOSZENIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C11


OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu przetwarzania odpadów poprzez zakup nowej instalacji mieszającej oraz remont nieruchomości położonej w porcie morskim Darłowo"

treść obwieszczenia

treść raportu


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu przetwarzania odpadów poprzez zakup nowej instalacji mieszającej oraz remont nieruchomości położonej w porcie morskim Darłowo"

treść obwieszczenia

treść raportu


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza konkurs na wyłonienie wykonawcy (wykonawców) którym Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad 40 dziećmi do lat 3 w formie żłobka na 2018 rok


Informacja o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych


Informacja dotycząca zmiany nazwy ulic "Wojsk Ochrony Pogranicza"


Informacja dotycząca zmiany nazwy ulic: "gen. Zygmunta Berlinga oraz "Hanki Sawickiej"


Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu przetwarzania odpadów poprzez zakup nowej instalacji mieszającej oraz remont nieruchomości położonej w porcie morskim Darłowo"

treść obwieszczenia

dokumentacja

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE:

-kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE:

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r.

 


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej
na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8

 


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie


 


Zarządzenie Nr ZP.0050.992.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w roku 2018.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2018 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko zastępcy kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania w Urzędzie Miejskim w Darłowie


            Burmistrz Miasta Darłowo zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2018 r.

            Uwagi oraz propozycje zmian do niniejszego projektu uchwały Rady Miejskiej w Darłowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2018 r. można składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Biurze Obsługi Interesanta do dnia 20 lutego 2018 r.

treść projektu


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. gospodarki wodnej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko z-cy kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki wodnej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2019


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku urzędnicze ds. sportu i rekreacji.


Informacja o przeprowadzeniu treningu uruchamiania syren alarmowych i ich pracy


Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisku urzędnicze ds. sportu i rekreacji.


W dniu 4.05.2018 (Piątek)
Urząd Miejski w Darłowie będzie
czynny do 12:30.


Informacja Burmistrza Miasta Darłowo dot. zgłaszania padłych zwierząt (bezdomnych i dzikożyjących)


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej
na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C10

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2005-11-30 22:50:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pietrzykowski Marcin
(2023-04-05 07:56:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki