Ogłoszenia


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE NOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO TJ. SIECI ELEKROENERGETYCZNEJ


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE NOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO TJ. SIECI ELEKROENERGETYCZNEJ


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA "Budowa budynku apartamentowego z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu działka nr 10/78 obręb 3 w Darłowie"


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+


OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA DARŁOWO


OTWARTY KONKURS OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABILITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+ W ROKU 2024


INFORMACJA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


INFORMACJA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


INFORMACJA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


OGŁOSZENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE O AUKCJI SPRZEDAŻY DREWNA Z WYCINKĄ DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH DROGOWYCH DWÓR WOJEWÓDZKICH


W DNIACH  1 ORAZ 2 LUTEGO 2024 r.
KASA URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE BĘDZIE NIECZYNNA.


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO DOT. BUDOWY UL. BAŁTYCKIEJ


OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ - "BUDOWA UL. SZARYCH SZEREGÓW W DARŁOWIE"


OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ - "BUDOWA UL. BAŁTYCKIEJ W DARŁOWIE"


Informacja o wydaniu decyzji Nr 2/2024 znak: AP-1.7840.1.160.2023.WP(3) zmieniająca decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 292/2012
z 04.12.2012 r., znak: AP-1.7840.301-3.2012.WP zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę zespołu apartamentowo - usługowego Marina Darłówko - etap I obejmującą
budowę budynku mieszkalno - usługowego, infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem
terenu na obszarze portu morskiego w Darłowie


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA SEZONU KĄPIELOWEGO ORAZ WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE GMINY MIASTA DARŁOWO W 2024 R.

Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2024 r.

            Projekt został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Darłowo. Uwagi i propozycje zmian do powyższego projektu Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2024 r. można składać pisemnie w terminie do 11 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Darłowie (Biuro Obsługi Interesanta). Uwagi oraz propozycje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE W SPRAWIE POZWOLENIA PODNOPRAWNEGO


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE W SPRAWIE POZWOLENIA PODNOPRAWNEGO


OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ


DECYZJA DOT. POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM


 

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

 


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZ. I SPORTU W ZAKRESIE SIATKÓWKI I POZOSTAŁYCH DYSCYPLIN


 

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZ. I SPORTU W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ I KOLARSTWA


 

Informacja o wyniku konkursu


W DNIU 8 STYCZNIA 2024 r.
URZĄD MIEJSKI W DARŁOWIE BĘDZIE NIECZYNNY.


INFORMACJA o wydaniu decyzji Nr 127/2023 znak: AP1.7840.1.120.2023.WP(4) zmieniająca decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 119/2022 z 01.12.2022 r., znak: AP-1.7840.1.29-15.2022.WP zatwierdzającą projekt architektoniczno - budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zespołu apartamentowo usługowego Marina – Darłówko (etap III) w Darłowie na terenie portu morskiego na dz. nr 1/110 obręb 2 Darłowo.


W związku z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 r. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego odbywać się będzie:

- od godz. 7:00 do godz. 9:00 – dla wnioskowania o dowód dla dziecka lub podopiecznego

-od godz. 7:00 do godz. 12:00 – dla pozostałych osób.

Wydanie nowego dowodu osobistego będzie możliwe od godz. 7:00 do godz. 16:00.


Zawiadomienie o wszczęciu postepowania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Darłowo


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar A4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OGŁASZA KONKURS
na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad 40 dziećmi do lat 3 w formie żłobka.


Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Projektu Strategii ZIT of Sławna na terenie Gminy Miasta Darłowo


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2024


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Darłowo


DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Darłowo


DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Darłowo


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.


Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży drewna


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 102/2023 znak: AP-1.7840.1.147.2022.WP(11) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 28/2013 z 30.01.2013r., znak: AP-1.7840.364-3.2012.KS udzielającej pozwolenia na budowę budynku zamieszkania zbiorowego – Hotelu NORD z garażem podziemnym przy ul. Plażowej 4 w Darłowie na dz. nr 43/1 i 43/3 obręb 2 m. Darłowo


Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - stan na 30.10.2023 r. w Gminie Miasto Darłowo


Informacja


Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA ROK 2023

 


 

 

W dniu 2 listopada 2023 r. Urząd Miejski w Darłowie będzie nieczynny


Obwieszczenie
nr OS.6220.4.2023
z 25 pażdziernika 2023 r.


Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomirskiego ws. zatwierdzenia pozwolenia na budowę zespołu apartamentowo - usługowego Marina Darłówko - etap I obejmującej budowę budynku mieszkalno - usługowego, infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze portu morskiego w Darłowie


ROZPORZĄDZENIE NR 27/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 18 października 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego


Burmistrz Miasta Darłowo
OGŁASZA
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Dariowie


OBWIESZCZENIE OS.6220.6.2023

OBWIESZCZENIE OS.6220.7.2023

 


 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWA O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW W DARŁOWIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA RADY SENIORÓW W DARŁOWIE

 


Zarządzenie nr El.0050.1576a.2023
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.09.2023r.
w sprawie przeprowadzenia Konsultacji Społecznych Projektu Strategii ZIT OF Sławna

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Obszaru Funkcjonalnego Sławna do roku 2030

 

Strategia ZIT

 

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Obszaru Funkcjonalnego Sławna do roku 2030

 


Burmistrz Miasta Darłowo informuje o rozpoczęciu prac

nad projektem budżetu Miasta na 2024 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/422/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy-Miasto Darłowo, do dnia 30 września 2023 roku gromadzone są wnioski:

- komisji merytorycznych Rady Miejskiej,

- organizacji społecznych,

- mieszkańców Darłowa,

do projektu budżetu na 2024 rok.

 

Wnioski do budżetu miasta na 2024 rok można składać w Urzędzie Miejskim w  Biurze Obsługi Interesantów  w godzinach od 800 - 1400 ( od poniedziałku do środy i w piątki ) oraz od 800 - 1500 ( w czwartki

 

                                                                                                        /-/ Burmistrz Miasta Darłowo

                                                                                                                 Arkadiusz Klimowicz


OGŁOSZENIE
o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia


OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie falochronów w Porcie Darłowo wraz z poprawą warunków falowania wewnątrz basenu poprzez budowę nowych obiektów hydrotechnicznych – Falochron Wschodni, na terenie działek nr 1/25 oraz 409, obręb 0002 m. Darłowo.


OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie falochronów w Porcie Darłowo wraz z poprawą warunków falowania wewnątrz basenu poprzez budowę nowych obiektów hydrotechnicznych – Falochron Zachodni, na terenie działek nr 1/119, 1/120, 1/121, 1/122, 1/123, 1/124, 1/139 oraz 369 obręb 0002 m. Darłowo.


ROZPORZĄDZENIE NR 18/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego


OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku hotelowego z częścią usługową wraz z parkingiem oraz infrastrukturą" na terenie działki nr 119 obręb 3 przy ul. Piastowskiej 1 w Dariowie.


INFORMACJA o NADANIU SYGNAŁU ALARMOWEGO w dniu 1 SIERPNIA 2023 roku.

 


 

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i magazynowaniu odpadów w hali magazynowej na terenie portu morskiego Darłowo, działka nr 4/9 obręb 0005 Darłowo, gmina Darłowo, powiat sławieński, woj. zachodniopomorskie.

 

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa placów magazynowych na terenie Agro Trade Sp. z o.o. na działkach nr 2/1 i nr 2/3 obręb 0005 Darłowo w Dariowie przy ul. Portowej 3A, gmina Darłowo, powiat sławieński, woj. zachodniopomorskie.

 


WYNIKI-  OTWARTY KONKURS OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+ W ROKU 2023


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA ROK 2023


 

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+


ROZPORZĄDZENIE NR 13/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego


OTWARTY KONKURS OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+ W ROKU 2023

 


INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. promocji miasta w Urzędzie Miejskim w Dariowie.


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Darłowo dla terenów portowych


INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO
w sprawie unieważnienia konkursu na wolne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. promocji miasta w Biurze Promocji
Miasta i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Obwieszczenie ws. wydania decyzji środowiskowych.


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizaowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Darłowo ws. naboru kandydatów na wolne stanowisko ds. kotroli wewnętrznejw Referacie Kadr i Organizacji.


ROZPORZĄDZENIE NR 11/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 15 maja 2023 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego


POSTANOWIENIE
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2023 r. złożonego przez Przedsiębiorstwo „EKOLOGPOL" Henryk Dominiak, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police pełnomocnika wnioskodawcy Agro Trade Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 35A, 75-211 Koszalin


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych.


Informacji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie w sprawie tegorocznej akcji składania zeznań podatkowych za 2022 rok


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Z a w i a d a m i a m
że na wniosek złożony w dniu 11.04.2023 r. przez Przedsiębiorstwo „EKOLOGPOL" Henryk Dominiak, ul. Piaskowa 61, 72-01 O Police pełnomocnika wnioskodawcy Agro Trade Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 35A, 75-211 Koszalin zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i magazynowaniu odpadów w hali magazynowej na terenie portu morskiego Darłowo, działka nr 4/9 obręb 0005 Darłowo, gmina Darłowo, powiat sławieński, woj. zachodniopomorskie.


OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu 5 budynków hotelowych z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym, zewnętrznymi terenowymi miejscami postojowymi, kotłowniami gazowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Aleja Parkowa 2 w Dariowie, 76-150 Darłowo, dz. nr 91/2, obręb 002 Darłowo"


POSTANOWIENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu 5 budynków hotelowych z usługami w" parterach wraz z garażem podziemnym, zewnętrznymi terenowymi miejscami postojowymi, kotłowniami gazowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Aleja Parkowa 2 w Darłowie, 76-150 Darłowo, dz. nr 91/2, obręb 002 Darłowo".


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C10,


POSTANOWIENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu 5 budynków hotelowych z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym, zewnętrznymi terenowymi miejscami postojowymi, kotłowniami gazowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Aleja Parkowa 2 w Dariowie, 76-150 Darłowo, dz. nr 91/2, obręb 002 Darłowo",


WYNIKI-  OTWARTY KONKURS OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+ W ROKU 2023


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar A4.


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar C15.


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA DARŁOWO NA ROK 2024


Postanowienie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy ul. Aleja Partkowa 2 w Darłowie


 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+ W ROKU 2023


INFORMACJA
o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie


OBWIESZCZENIE

o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 11/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
budynku wielofunkcyjnego eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla
Grupy Lotniczej Darłowo 44 Bazy Lotnictwa Morskiego


Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW DARŁOWA


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.


ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 3 lutego 2023 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdzialających


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
budynku wielofunkcyjnego eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla
Grupy Lotniczej Darłowo 44 Bazy Lotnictwa Morskiego


OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku hotelowego z częścią usługową wraz z parkingiem oraz infrastrukturą" na terenie działki nr 119 obręb 3 przy ul. Piastowskiej 1 w Darłowie.


POSTANOWIENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku hotelowego z częścią usługową wraz z parkingiem oraz infrastrukturą" na terenie działki nr 119 obręb 3 przy ul. Piastowskiej 1 w Darłowie.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C10 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2023 r.

Projekt został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Darłowo. Uwagi i propozycje zmian do powyższego projektu Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2023 r. można składać pisemnie w terminie do 12 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Darłowie (Biuro Obsługi Interesanta). Uwagi oraz propozycje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

projekt uchwały


 Obiweszczenie Regionalnego Ryrektra Ochorny Świdowiska w Szczecinie ws. sztucznego zasilenia brzegu morskiego.


OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 11.01.2023 R. DOTYCZĄCE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 205 NA ODCINKU DARŁÓWKO-DARŁOWO POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD KM 0+320 DO KM 2+110"


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO  NA ROK 2023


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH  NA ROK 2023


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM NA ROK 2023


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZCHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA ROK 2023


Ogłoszenie Burmistrza Miasto Darłowo
o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego od dnia 01.01.2023 r.


INFORMACJA
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP


INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. administracyjno-organizacyjnych
w U rzędzie Miejskim w Darłowie.


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Darłowo

zawiadamia

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C14, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr LVIII/479/2022 z dn. 22 grudnia 2022 r. Z treścią dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie w godzinach pracy urzędu.


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Darłowo

zawiadamia

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar D4, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr LVIII/478/2022 z dn. 22 grudnia 2022 r. Z treścią dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie w godzinach pracy urzędu.


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Darłowo

zawiadamia

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E6, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr LVIII/477/2022 z dn. 22 grudnia 2022 r.


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2023


INFORMACJA 

o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji Nr 119/2022, znak: AP-1.7840.1.29-15.2022.WP zatwierdzającej projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu apartamentowo usługowego Marina - Darłówko (etap III) w Darłowie na terenie portu morskiego na dz. 1/110 obręb 2 Darłowo. 


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. administracyjno-organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Szanowni Państwo

w związku z remontem budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie w okresie do 28 lutego 2023 roku prosimy o załatwianie spraw - w miarę możliwości - telefonicznie lub za pośrednictwem interntu na ePUAP.gov.pl .

W uzasadnionych przypadkach obsługa petentów odbywać się będzie w holu na parterze budynku.

Na czas remontu Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski telefonicznie w czwartki w godzinach 12.00 - 15.00 pod numerem telefonu 94 355 12 46.Można je również wnieść drogą elektroniczną lub pocztą.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wzrostem zachorowań, prosimy w czasie wizyty w Urządzie Miejskim w Darłowie o zachowanie reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji rąk (urządzenie w hollu Urzędu).

Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.


INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w U rzędzie Miejskim w Darłowie.


BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO
OGŁASZA KONKURS
na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad 40 dziećmi do lat 3 w formie żłobka.


ROZPORZĄDZENIE NR 16/2022
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 2 listopada 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego


Postanowienie o zawieszeniu postępowania.


OBWIESZCZENIE
w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji o wydaniu decyzji
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 


 

POSTANOWIENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa parkingu dla samochodów osobowych
i autokarów wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 18/7 obręb 3 m. Darłowo"

 


 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 52/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
budynku wielofunkcyjnego eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla
Grupy Lotniczej Darłowo 44 Bazy Lotnictwa Morskiego


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Darłowie,
76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9


Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

 

W dniu 8 listopada br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. przygotowanie i organizacja festynu integracyjnego z elementami  profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo „Darłowska Laponia Świętego Mikołaja” złożona przez Darłowskie Centrum Wolontariatu.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2022 roku poz. 1327 ze zmianami) Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zadanie publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z  pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji zadania na okres 7 dni przedmiotowa oferta zostanie umieszczona:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie (cała treść oferty dostępna w pokoju Nr 5),
 3. na stronie internetowej Miasta Darłowo.

 

Każdy, w terminie 7 dni tj. do dnia 23 listopada br.  może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po rozpatrzeniu uwag niezwłocznie zostanie podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego. Przedmiotowa oferta stanowić będzie załącznik do umowy.

Lp

Data publikacji

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

16  listopada 2022r.

Darłowskie Centrum Wolontariatu

Darłowska Laponia Św. Mikołaja

5.100,00

Oferta

 


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Darłowo o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31.12.2022.


KOMUNIKAT !

INFORMACJA DLA OSÓB U KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ OBYWATELE UKRAINY

NOWY WNIOSEK I KARTA - OD 1.11.2022 r. !!!

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy wraz kartą zakwaterowania.

 

 

Informujemy, że zgodnie art. 13 pkt. 1 e Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -
Wniosek  o oświadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

W razie pytań kontakt telefoniczny : 94 314 2195

 

 


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+


 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Stan na 30.09.2022 r. w Gminie Miasto Darłowo


 Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla nowego obiektu budowlanego - budynku apartamentowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działek nr 342/8, 343/29, 345/8, 343/28 obręb 2 m. Darłowo

 


ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 23 września 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego

 


 

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:

1. jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E6 (ponowne wyłożenie),

2. jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar D4,

3. jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C14,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B7, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr LIV/451/2022 z dn. 28 września 2022 r.


ogłoszenie

Ulotka - profilaktyka jodowa

 


 

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. podatków i opiat lokalnych
w Urzędzie Miejskim w Dariowie.

 


 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
budynku wielofunkcyjnego eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla
Grupy Lotniczej Darłowo 44 Bazy Lotnictwa Morskiego

 


INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dariowie


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Darłowie, 76-150 Darłowo , Plac Tadeusza Kościuszki 9.


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Darłowie, 76-150 Darłowo , Plac Tadeusza Kościuszki 9.


W Dniu 31.08.2022 BIURO DOWODÓW OSOBISTYCH będzie nieczynne z powodów kadrowych.
Przepraszamy za niedogodności.


Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Darłowo
z 19 sierpnia 2022 roku


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E6, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr LII/434/2022 z dn. 19 sierpnia 2022 r.

Z treścią dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie w godzinach pracy urzędu.


Remont

Informujemy, że w budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie aktualnie trwa remont i z użytku wyłączona jest północno-zachodnia część na I piętrze.

W związku z powyższym występują utrudnienia komunikacyjne. Za ewentualne niedogodności przepraszamy. Planowane zakończenie remontu to listopad 2022 r.

Na czas remontu Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski telefonicznie w czwartki w godzinach 12.00 - 15.00 pod numerem telefonu 94 355 12 46.Można je również wnieść drogą elektroniczną lub pocztą.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wzrostem zachorowań, prosimy w czasie wizyty w Urządzie Miejskim w Darłowie o zachowanie reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji rąk (urządzenie w hollu Urzędu).


KOMUNIKAT !

INFORMACJA DLA OSÓB U KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ OBYWATELE UKRAINY

Informujemy, że zgodnie art. 13 pkt. 1 e Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -
Wniosek  o oświadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

W razie pytań kontakt telefoniczny : 94 314 2195

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


 • Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjachjęzykowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ.
 • Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.
 • Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych.
 • Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim.

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy


ROZSTRZYGNIĘCIE- KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA DARŁOWO W WIEKU 7-13 LAT NA LATA 2022-2023


 

Ogłoszenie

 


W sprawach dotyczących Obywateli Ukrainy dyżur pełni Pani Iryna Bass

w budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie

 • w poniedziałki w godz. 800 - 1130
 • w czwartki w godz. 1000 - 1600

w Poczekalni Kultury w Darłowie

 • w poniedziałki w godz. 1200 - 1600
 • we wtorki w godz. 1300 - 1900

 


OGŁOSZENIE- KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA DARŁOWO W WIEKU 7-13 LAT NA LATA 2022-2023

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B7, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr LI/428/2022 z dn. 29 czerwca 2022 r.

 


OBWIESZCZENIE
o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu budynków
wielorodzinnych z garażem podziemnym "RIVIERA ROYALE" w Darłowie przy
ul. Słowiańskiej działki nr 10/63, 10/59, 10/52 obręb 3.

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E6

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OBWIESZCZENIE O BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA "PROJEKTU AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA DARŁOWO NA LATA 2015-2030"


 

ROZPORZĄDZENIE NR 712022
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia l czerwca 2022 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego


UWAGA! 30 czerwca 2022r. upływa termin na złożenie  deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  (CEEB). Deklaracje można składać online, bezpośrednio w CEEB lub wersji papierowej za pośrednictwem Urzędu Miejskiego Darłowie.

Druki, informacje.


KOMUNIKAT !

INFORMACJA DLA OSÓB U KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ OBYWATELE UKRAINY

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

W razie pytań kontakt telefoniczny : 94 314 2195Obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych za wyjątkiem placówek medycznych, a także obowiązek izolacji i kwarantanny domowej zostają od 28 marca 2022 roku zniesione.


Zarządzenie ws. zasad i ograniczeń w pracy Urzędu Miejskiego w Darłowie


Zarządzenie Nr SR.0050.1142.2022
Burmistrza Miasta Darłowo
z dna 26 maja 2022r.
w/s ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki POL-MOT Escort Farmtrac 70 4WD.


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Darłowo na lata 2015-2030.

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z ze zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Darłowo na lata 2015-2030 w dniach od 05.05.2022 r. do 25.05.2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo (pokój nr 1) w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://um.darlowo.ibip.pl/public

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

 

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub w formie elektronicznej na adres poczta@darlowo.pl - do dnia 27.05.2022 r.

 

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA DARŁOWO NA LATA 2015-2030
- PROJEKT AKTUALIZACJI
MIASTO DARŁOWO
POWIAT SŁAWIEŃSKI
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 


INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

 

w sprawie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1716)

 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów , z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa prawo własności nabywają użytkownicy wieczyści ( osoby fizyczne i osoby prawne) nieruchomości zabudowanych budynkami:

a/ mieszkalnymi jednorodzinnymi,

b/ mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne lub

c/ budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, na których położone są budynki gospodarcze, garaże i inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych .

Dokumentem potwierdzającym fakt przekształcenia jest zaświadczenie wydawane z urzędu przez organ do tego umocowany, nie później niż w terminie 12 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2019 roku. Zaświadczenie może być wydane również na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego, wówczas zaświadczenie wydane powinno być w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jeżeli zaświadczenie wydawane jest na wniosek, z chwilą złożenia wniosku, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, a w sytuacji wydania zaświadczenia z urzędu opłata skarbowa nie jest pobierana. Zaświadczenie doręczane jest na adres znajdujący się w rejestrze ewidencji gruntów i budynków lub na adres, na który doręczana była korespondencja dotycząca użytkowania wieczystego.

 Osoby fizyczne i prawne, których obejmie wyżej wymieniona ustawa zobowiązani będą do uiszczenia tzw. opłaty za przekształcenie ( odpowiadającej wysokości dotychczasowej opłaty rocznej pobieranej z tytułu użytkowania wieczystego) przez okres 20 lat, przy czym opłatę należną za 2019 rok wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku, a za kolejne lata do dnia 31 marca każdego roku. Właściciel nieruchomości może zadeklarować chęć jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie.

Wysokość opłaty, terminy oraz zasady jej wnoszenia zostaną szczegółowo podane w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie.

Sąd właściwy do prowadzenia ksiąg wieczystych dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę ( w dziale III księgi wieczystej), na podstawie zaświadczenia przekazanego przez organ, który je wydał. Za dokonanie wpisów w księgach wieczystych nie pobiera się opłat sądowych.

 

Dodatkowo informuję, iż:

a/ jeżeli użytkownik wieczysty jest cudzoziemcem i przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymagają, aby uzyskał zezwolenie na nabycie nieruchomości, to przekształcenie może nastąpić wyłącznie w sytuacji legitymowania się zezwoleniem, a w takiej sytuacji przekształcenie następuje z dniem, w którym zezwolenie na nabycie nieruchomości stanie się ostateczne.

Przepisom tej ustawy nie będzie podlegało przekształcenie posiadanego przez cudzoziemca udziału we współużytkowaniu wieczystym związanego z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym,

b/ w przypadku, gdy dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi o wydanie zaświadczenia, a organ stwierdzi, że nie nastąpiło przekształcenie z mocy prawa, wówczas zobowiązany jest wydać postanowienie, na które przysługiwać będzie zażalenie,

c/ w przypadku zbycia nieruchomości przed dokonaniem spłaty opłaty przekształceniowej obowiązek wnoszenia opłaty za kolejne lata obciąża nabywcę nieruchomości ( następca prawny), począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

d/ jeżeli na dzień 1 stycznia 2019 roku nieruchomość jest zabudowana budynkami mieszkalnymi oraz obiektami o innej funkcji niż mieszkaniowa ( np. na jednej działce znajduje się budynek mieszkalny oraz budynek usługowy) , to przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może nastąpić po wydzieleniu części nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi ( pod budynkiem mieszkalnym) i założenia dla niej nowej księgi wieczystej lub wyłączenia z już istniejącej wydzielonej części nieruchomości, na której znajdują się budynki inne niż mieszkaniowe. Przekształcenie następuje wtedy z dniem założenia księgi wieczystej lub wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej,

e/ jeżeli na dzień 1 stycznia 2019 roku nieruchomość jest niezabudowana, a w kolejnych latach zostanie zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi i budynki zostaną oddane do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, to prawo użytkowania wieczystego przekształca się z chwilą oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

 

UWAGA:

a/ osoby fizyczne oraz prawne, których wyżej wymieniona ustawa nie obejmuje swoimi postanowieniami , czyli użytkownicy wieczyści nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych wyłącznie garażami lub budynkami o innej funkcji niż mieszkaniowa, zobowiązani będą do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

b/ postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, niezakończone decyzja ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 roku, umarza się, jeżeli użytkownik wieczysty lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów w nieruchomości wynosi co najmniej połowę, nie złożą do dnia 31 marca 2019 roku organowi, oświadczenia o prowadzeniu dalszego postepowania na podstawie ww. ustawy,

b/ jeżeli trwa postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej lub stawki procentowej ( dotyczy to tylko tych użytkowników wieczystych, w stosunku do których zostanie wszczęta taka procedura w 2018 roku), to toczy się ono również po 1 stycznia 2019 roku, a w  takiej sytuacji opłata przekształceniowa stanowi równowartość dotychczasowej opłaty rocznej. Jeżeli w wyniku sporu zostanie ustalona nowa wysokość opłaty, wówczas organ zawiadomi właściciela o konieczności dopłaty do wnoszonej dotychczas opłaty. Opłata wynikająca z aktualizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku,

c/ w przypadku, gdy w dniu 1 stycznia 2019 roku obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji ( art. 77 ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

 

Więcej informacji dotyczących postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego można uzyskać w pokoju nr 26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie ( Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania) osobiście lub telefonicznie pod numerem 94 355 12 07 lub  94 355 12 42, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Darłowo w zakładce „Nieruchomości” pod pozycją „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku”.

 

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Arkadiusz Klimowicz


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B7

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C13


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO Z DNIA 23.03.2022 r.  w sprawie przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2023


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA DARŁOWA NA ROK 2023


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabiltacji leczniczej dla mieszkaców Miasta Darłowa w 2022 r. w wieku powyżej 60 lat


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI
KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO
KONKURSU- REHABILITACJA LECZNICZA DLA MIESZKAŃCÓW

(formularz zgłoszenia)


 

POSTANOWIENIE
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku hotelowego z częścią usługową wraz z parkingiem oraz infrastrukturą" na terenie działki nr 119 obręb 3 przy ul. Piastowskiej 1 w Darłowie.


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+ NA ROK 2022


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
kierownik Referatu Kadr i Organizacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie,
76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9.


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych
w Biurze Burmistrza Miasta w Urzędzie Miejskim w Darłowie,
76-150 Darłowo , Plac Tadeusza Kościuszki 9.


OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DOTYCZĄCE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN. "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO-GRANICA WOJEWÓDZTWA"


 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego


Informacja ws. wyniku zakończonego naboru na stanowisko urzędnicze


Informacja ws. wszczętego postępowania o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.


POSTANOWIENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku hotelowego z częścią usługową wraz z parkingiem oraz infrastrukturą" na terenie działki nr 119 obręb 3 przy ul. Piastowskiej 1 w Darłowie


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie
na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar C14

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI
KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO
KONKURSU

(formularz zgłoszenia)

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  W 2022 ROKU

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO  W 2022 ROKU

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C13

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 


Informujemy, że w dniach: 25.12.2021 oraz 1.01.2022 PSZOK będzie nieczynny


Obwieszczenie


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Informujemy, iż Urząd Miejski w dniach 27.12.2021 oraz 7.01.2022 będzie nieczynny.


Zawiadomienie stron o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2022 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ


 


 

Ogłoszenie konkursu na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad 40 dziećmi  do lat 3 w formie żłobka na 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. pozwolenia wodno-prawnego.


AKTUALIZACJA podstawowej kwoty dotacji stan na 30.10.2021


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. organizacyjno-gospodarczych w Referacie Kadr i Organizacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie, 76-150 Darłowo , Plac Tadeusza Kościuszki 9
.

 


 

Informacja o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu budynków wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu - "RIVIERA ROYALE" w Darłowie przy ul. Słowiańskiej działki nr 10/63, 10/59, 10/52 obręb 3.

 


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar D4

 


INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodnej w U rzędzie Miejskim w Darłowie.

 


 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 


 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds.gospodarki wodnej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


 

Informacja o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu budynków wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu - "RIVIERA ROYALE" w Darłowie przy ul. Słowiańskiej działki nr 10/63,10/59,10/52 obręb 3

 


 

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów
w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

 

NSP

 

plakat

 


 

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


OGŁOSZENIE
z dnia 04 sierpnia 2021 roku
Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, ds. księgowości budżetowej, w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

 


 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Miasta Darłowo na okres 3 lat

 


 

ROZPORZĄDZENIE NR 20/2021
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

 


 

INFORMACJA

 

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Pełnomocnik ds. kontroli i nadzoru nad spółkami komunalnymi w Urzędzie Miejskim
w Darłowie
.


 

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu budynków wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu - "RIVIERA ROYALE" w Darłowie przy ul. Słowiańskiej działki nr 10/63, 10/59, 10/52 obręb 3"

 


 

ROZPORZĄDZENIE NR 18 / 2021
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

 


 

DODATKOWY NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

 


 

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Darłowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

 


 

Postanowienie dot. oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu budynków wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu - "RIVIERA ROYALE" w Darłowie przy ul. Słowiańskiej działki nr 10/63, 10/59, 10/52 obręb 3.

 


 

OGŁOSZENIE
na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnik ds. kontroli i nadzoru nad spółkami komunalnymi
w Urzędzie Miejskim w Darłowie 


 

ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HP Al) na terenie województwa
zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu
wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną
wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAl) u drobiu i dzikiego ptactwa

 


Informacja dla mieszkańców Darłowa dot. "Ćwiczenia Renegade/Sarex-21"

 


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Darłowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Treść Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Darłowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

 


 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Darłowo w przedmiocie zmian statutów jednostek pomocniczych- Rad Osiedli.

 


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

zawiadamia

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C9, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr XXXV/284/2021 z dn. 14 kwietnia 2021r.

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

 

Zarządzenie Nr OSS.0050.779.2021 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 26 marca 2021 roku w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Darłowo w przedmiocie zmian statutów jednostek pomocniczych Miasta Darłowo.

 


Obszarowa ocena jakości wody

 


 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
informuje o wyniku naboru na stanowisko ds. sportu i rekreacji w Referacie Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie, 76- 150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9.


OGŁOSZENIE- NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2021 r. w wieku powyżej 60 lat


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C12

 


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. sportu i rekreacji w Referacie Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie, 76- 150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9.

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT:

na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2021 r. w wieku powyżej 60 lat

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.


Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
                
                                                                                                                                                                                             /-/ Janusz Dygaszewicz

 

 


 

OTWARTY KONKURS OFERT

 na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C9

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Strażnika Straży Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

 


 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

            Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2021 r.

            Projekt został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Darłowo. Uwagi i propozycje zmian do powyższego projektu Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2021 r. można składać pisemnie w terminie do 12 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Darłowie (Biuro Obsługi Interesanta). Uwagi oraz propozycje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

PROJEKT UCHWAŁY WS. OKREŚLENIA SEZONU KĄPIELOWEGO ORAZ WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE GMINY MIASTA DARŁOWO W 2021 R.


OGŁOSZENIE
na wolne stanowisko urzędnicze Strażnik Straży Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM  W 2021 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2021 ROKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2021 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA  W 2021 ROKU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2021 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2021 ROKU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. drogownictwa

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. sportu i rekreacji
w Referacie Sportu i Rekreacji
w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.

„Świadczenie usług wyceny działek gruntu/ewidencyjnych i nieruchomości w 2021 roku

na potrzeby Gminy Miasto Darłowo

oraz potwierdzanie aktualności wykonanych operatów szacunkowych”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna

 

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Darłowo
o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. sportu i rekreacji w Referacie Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

zawiadamia

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C9, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr XXX/240/2020 z dn. 4 grudnia 2020r.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

zawiadamia

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E5, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr XXX/241/2020 z dn. 4 grudnia 2020r.

 


 

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko


 

Ogłoszenie konkursu na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad 40 dziećmi do lat 3 w formie żłobka na 2021 r.

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Chopina, M. Karłowicza, K. Kurpińskiego i W. Lutosławskiego gminy Miasto Darłowo- obszar F, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Chopina, M. Karłowicza, K. Kurpińskiego i W. Lutosławskiego gminy Miasto Darłowo - obszar F.


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2021 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ


ZAWIADOMIENIE WS. WYKONANIA BEZ POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO WYLOTU WÓD OPADOWYCH Z TERENU OSIEDLA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SPORTOWEJ


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (stan na 30.10.2020)

 


Obwieszczenie
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

 


Burmistrz Miasta OGŁASZA konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie

 

 

Komunikat
Ćwiczenia "RENEGADE"

 


 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Miasta na 2021 rok

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/422/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy-Miasto Darłowo, do dnia 30 września 2020 roku gromadzone są wnioski:

 • komisji merytorycznych Rady Miejskiej,
 • organizacji społecznych,
 • mieszkańców Darłowa,

do projektu budżetu na 2021 rok.

Wnioski do budżetu miasta na 2021 rok można składać w Urzędzie Miejskim w  Biurze Obsługi Interesantów  w godzinach od 800 - 1400 ( od poniedziałku do środy i w piątki ) oraz od 800 - 1500 ( w czwartki ).

 

                                                                        /-/ Burmistrz Miasta Darłowo

                                                                              Arkadiusz Klimowicz


ROZPORZĄDZENIE NR 9/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie, położonej
na obszarze Gminy Miasta Darłowo - obszar C9

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E5
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Burmistrz Miasta OGŁASZA konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie

---------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie ws. Wykonania bez pozwolenia wodno-prawnego urządzenia wodnego-wylotu wód opadowych z terenu osiedla zlokalizowanego przy ul. Sportowej


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 


 

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarowania mieniem komunalnym
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

 


 

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE
z dnia 24 czerwca 2020 r

 


 

Ogłoszenie
z dnia 19 czerwca 2020 roku
Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, ds. gospodarowania mieniem komunalnym, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2020 r. w wieku powyżej 60.

 


 

U W A G A

 AKTUALNE ZASADY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii nadal zachęcamy Państwa do zdalnego załatwiania spraw nie cierpiących zwłoki w Urzędzie Miejskim drogą poczty elektronicznej, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

 

Jednocześnie informujemy, że z dniem 11 maja 2020 roku do odwołania wprowadzone zostały następujące zasady pracy Urzędu Miejskiego w Darłowie:

 • obsługa interesantów w siedzibie Urzędu prowadzona jest na bazie Biura Obsługi Interesantów w dni robocze w godzinach od 7.15 do 14.00 (w czwartki 7.15 – 15.00), które funkcjonuje na zasadzie biura podawczego
 • w razie potrzeby konsultacji w sprawach pilnych wcześniej należy umówić się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym danego referatu; dzwonić można pod numer telefonu 94 314 22 23 do 26
 • każda osoba przybywająca do Urzędu zobowiązana jest do zasłonięcia ust i nosa oraz zdezynfekowania dłoni płynem o działaniu wirusobójczym; przyjmowanie interesantów w obrębie Biura Obsługi odbywa się pojedynczo
 • sprawy związane z gospodarką odpadami można załatwiać osobiście w Referacie Gospodarki Odpadami – pokój nr 4 , według zasady: 1 interesant w pokoju – osoby oczekujące (max. 3 os.) w kolejce na korytarzu
 • Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 94 314 25 08 w czwartki w godzinach od 14.00 do 16.00; można je również wnieść drogą elektroniczną lub pocztą
 • od dnia 17 czerwca 2020r. kasa Urzędu Miejskiego jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 13.00 z przerwą w godzinach 10.00 – 11.15 . Interesanci przyjmowani są według zasady: 1 osoba przy okienku + 1 osoba oczekująca w holu
 • w związku z wyborami na urząd Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca b.r. w dniach od 16 do 26 czerwca 2020r. Biuro Ewidencji Ludności przyjmuje interesantów w godzinach 7.15 – 10.30 oraz wyłącznie dla potrzeb wyborów w godzinach 11.00 – 14.00

 

 Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zasad.

 


Ogłoszenie: Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2020 r. w wieku powyżej 60.

 

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

 

------------------------------

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT:  na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2020 r. w wieku powyżej 60 lat

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ

 

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie


INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej
w Referacie Budżetu i Finansów
w U rzędzie Miejskim w Darłowie.


Informacja Burmistrza Miasta Darłowo o sposobie rozstrzygnięcia skargi złożonej przez jednego z uczestników przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem w dniu 4 marca 2020 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo , oznaczonej nr działki 91/9 o powierzchni 0,2510 ha, położonej w obrębie 9 miasta Darłowo, objętej KW K01K10002788817


UWAGA!

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju, Urząd Miejski w Darłowie podjął decyzję o zamknięciu terenu przeznaczonego na tymczasowe targowisko  (przy ul. Fryderyka Chopina). Tymczasowe targowisko zostanie zamknięte począwszy od 18 marca 2020 r. aż do odwołania.

Działanie ma na celu zminimalizowanie zakażeń koronawirusem wywołującego chorobę COVID-19.


 

Informacja o wydanej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany na budowę zespołu apartamentowo-usługowego Marina Darłówko - etap I

 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym "RIVIERA ROYALE"


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów u Urzędzie Miejskim w Darłowie

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2 kandydaci, którzy zakwalifikowali się zostaną, po ustaniu zagrożenia, powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2020
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2020 r.

         Uwagi oraz propozycje zmian do niniejszego projektu uchwały należy składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Darłowie (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do  12 lutego 2020 r.

Projekt uchwały


APEL
do hodowców drobiu


Konsultacje społeczne projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego.


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w 2020 roku


Ogłoszenie konkursu na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w 2020 r.


Rozstrzygnięcie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E5


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja dotycząca przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 października 2019 r. w Gminie Miasto Darłowo


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współpracujących


Z POWODU AWARII DRUKARKI FISKALNEJ OD DNIA 10.10.2019 DO ODWOŁANIA  NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WPŁATY GOTÓWKOWE Z TYTUŁU:

DZIERŻAW I BEZUMOWNEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

WW. WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ W TYM CZASIE PRZELEWEM LUB W KASIE BANKU PKO BP SA, BEZ DODATKOWEJ OPŁATY


Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór
kandydatów na członków
Rady Seniorów w Darłowie


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Darłowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr XI/92/2019 z dn. 29 lipca 2019r.

 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8 rozwiązaniami.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DARŁOWA
W dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00 na czas trzech minut, celem uczczenia pamięci poległych podczas powstańczych walk w 1944 roku w Warszawie, zostaną uruchomione na terenie Miasta Darłowo syreny alarmowe.
Jednocześnie proszę Mieszkańców, aby "godzinę W" uczcić poprzez wstrzymanie ruchu ulicznego i zachowanie CISZY, na czas trzech minut
.


Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego w sprawie budowy stacji transformatorowej.


OBWIESZCZENIE ws. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2020


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu


Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi Miasta Darłowo w roku 2018


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Formularz zgłoszeniowy


Odwołanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Informacja o nadaniu sygnału alarmowego (syrena) dotyczącego zagrożenia z powietrza w dniu 28 maja 2019 roku


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo w Urzędzie Miejskim w Darłowie


-

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu Fish Markets.

PROJECT REFERENCE NUMBER : STHB.02.01.00-DE-0025/15: SMALL COASTAL FISHERY AND ITS HERITAGE AS SIGNIFICANT POTENTIAL FOR TOURISM DESTINATION DEVELOPMENT “FISH MARKETS”.

FUNDED BY THE EUROPEAN UNION (EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND – ERDF) WITH THE INTERREG  SOUTH BALTIC PROGRAMME 2014 – 2020.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Darłowie


 1. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 2. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 3. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C11 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o uruchomieniu na terenie Miasta Darłowo syren alarmowych

 


W dniu 11 kwietnia 2019 roku o godz. 9:30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie odbędzie się spotkanie Radnych Rady Miejskiej z Panem Zdzisławem  Chamier – Gliszczyńskim. Spotkanie odbędzie się w sprawie wyrażenia zgody na częściowy demontaż kładki przyrodniczej – tarasu widokowego na wydmie przylegającej do nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja budowy hotelu „Nord”. Spotkanie będzie transmitowane na żywo i udostępnione na kanale youtube Miasta Darłowo w Darłowie


Informujemy, iż dnia 09.04.2019  w godzinach 9:00-13:00 osoby potrzebujące pomocy przy rozliczeniach podatkowych będą mogły skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Skarbowego. Dyżur będzie pełniony na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Chopina, M.Karłowicza, K.Kurpińskiego i W.Lutosławskiego gminy Miasto Darłowo.


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar D3


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych, w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego


W dniu
28 lutego 2019 roku Burmistrz Miasta Darłowo nie będzie przyjmował interesantów


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowo w 2019 r. w wieku powyżej 60 lat.


Od 27 lutego nie będzie możliwości składania wniosków o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną ze względu na wdrożenie e-dowodu w Rejestrach Państwowych, natomiast 1 marca biuro dowodów osobistych będzie obsługiwało sprawy związane z dowodami osobistymi (przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbiór gotowego dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego) tylko do godz. 11.30. W poniedziałek 4 marca dowody osobiste będą obsługiwane jak dotychczas.Za utrudnienia przepraszamy.


E-dowód - już wkrótce!


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2019 r.

         Uwagi oraz propozycje zmian do niniejszego projektu uchwały należy składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Darłowie (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do  20 lutego 2019 r.

Projekt uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowo w 2019 r. w wieku powyżej 60 lat.


Zarządzenie Nr ZP.0050.53.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w roku 2019.


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, inspektor - Pełnomocnik ds. współpracy z inwestorami i instytucjami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku


Informacja o uruchomieniu na terenie Miasta Darłowo syren alarmowych


INFORMACJA
O wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz zgłoszeniowy


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.


Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie


Informacja o wyniku konkursu


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz


Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami.


Konkurs dot. dotacji na opiekę nad 40 dziećmi do 3 lat w formie żłobka


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja o nadawaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie .

    Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Proszę zatem osoby, które zawierały związek małżeński w roku 1969, bądź wcześniej, a nie otrzymały takiego medalu, o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Darłowie. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby obchodzić będę 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można składać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.   Osoby na stałe zameldowane w Darłowie, które są zainteresowane otrzymaniem tego wyróżnienia, proszę   o osobisty bądź telefoniczny kontakt : pok. nr 14 (parter) , tel. 94 314 22 23 (do 26) – centrala Urzędu Miejskiego. Okres oczekiwania na medale wynosi około pół roku, w związku z powyższym proszę o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się osób zainteresowanych  otrzymaniem  medalu.

Zapraszam
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Halina Pacholska-Rondzio
 


Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego


Postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki


Decyzja o umorzeniu postępowania


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.


Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia pn. "Marina Royale w Darłowie"

 


 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA DARŁOWA W 2018 R. W WIEKU POWYŻEJ 60 LAT

 


 

Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

Informacja dla mieszkańców Darłowa o uruchomieniu syren alarmowych

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie

 


 

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji pozarządowych w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

Informacja dla mieszkańców Darłowa o konserwacji i sprawdzeniu funkcjonowania syren alarmowych

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 


 

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2018 roku w wieku powyżej 60 lat

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie

 


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia inwestycji celu publicznego

 


 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie

 


 

Informacja

 

10 stycznia 2018 Miasto Darłowo podpisało umowę partnerską ze spółką Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O umożliwiającą przyszłą realizację projektu pn. „Bulwar Zachodzącego Słońca”. Inicjatorem podpisania porozumienia i parterem wiodącym jest spółka Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Przedmiotem umowy partnerskiej było określenie zasad współpracy oraz wzajemnych praw i obowiązków (partnerów: Miasto Darłowo - Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O), które umożliwią realizację oraz ukończenie przedsięwzięcia pn. „Bulwar Zachodzącego Słońca”. W ramach porozumienia Miasto Darłowo przekazało na cele realizacji przedsięwzięcia dwie nieruchomości 1/46 i 1/93 obręb 2 Miasta Darłowo.

W ramach porozumienia spółka podejmie działania polegające na stworzeniu ogólnodostępnej infrastruktury składającej się z ciągu pieszego – „Publiczna Promenada – Bulwar zachodzącego Słońca” oraz pomostu spacerowego. Projekt zgodnie z podpisaną umową partnerską realizowany będzie wyłącznie w przypadku pozyskania przez spółkę dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Ukończenie przedsięwzięcia przez strony skutkować będzie powstaniem szeregu korzyści dla Miasta Darłowo, w tym w szczególności:

- powstaniem ogólnodostępnej, odpowiednio zagospodarowanej, położonej w atrakcyjnej turystycznie części miasta, przestrzeni -  publicznej w zakresie ciągu spacerowo – pieszego;

- wzmocnieniem potencjału turystycznego miasta Darłowo.

 


 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 


 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 maja 2018 roku w Gminie Miasto Darłowo

 


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B9.

 


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E4.

 


Ogłoszenia publikowane przed 1 czerwca 2018 roku są dostępne na stronie "Ogłoszenia archiwalne"


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo w Urzędzie Miejskim w Darłowie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2018-06-07 11:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Dominiak Łukasz
(2024-02-21 13:19:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki