Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta w Darłowie danych osobowych interesantów jest Miasto Darłowo reprezentowane przez Burmistrza Miasta Darłowo z siedzibą przy Placu Tadeusza Kościuszki 9, kontakt: telefon: +48 (94) 314 22 23 do 26 , e-mail: poczta@darlowo.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  iod@darlowo.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski w Darłowie, tj. wynikających z obowiązujących przepisów prawa –    z zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO; W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a lub lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit e RODO. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie pt. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Darłowie”.
 5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.                     w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów szczególnych;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w trybie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125)

w Staży Miejskiej Darłowo

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Darłowo

ul. Henryka Wieniawskiego 17 G, 76-150 Darłowo .

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w iod@darlowo.pl,

nr tel. 94/314 22 23 do 26, Pl. Tadeusza Kościuszki 9  76-150 Darłowo.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie  z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) i innych przepisach. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

 1. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 2. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

 1. do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,               00-193 Warszawa,
 2. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione jednostki organizacyjne Gminy Miasto Darłowo, inne podmioty na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Wytworzył:
Jarosław Byrwa
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2018-09-17 10:18:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2019-11-05 10:51:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki