☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 14.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gospodarka odpadami

Roczna analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2018


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2017


 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW MIESZANYCH I SELEKTYWNYCH  

 


Rozdział 2 Zadania gmin

Art.  3. [Katalog zadań gmin]

2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy.

 

Wykaz przedsiębiorców- Rejestr Działalności Regulowanej

 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gwiazdowie – przetwarza zmieszane odpady komunalne

Kompostowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji
w Gwiazdowie-
przetwarza odpady zielone

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie

Podmiot zarządzający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Polanowska 43
76-100 Sławno

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2013 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2014 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2015 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2016 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2017 r.

Informacja o osiągniętych poziomach i ograniczeniach - 2018 r.

 

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Meble i inne odpady wielkogabarytowe (rocznie w ilości nieprzekraczającej 3m3–nieruchomości jednorodzinne, 2,5 m³- lokal w nieruchomościach wielorodzinnych, 20 m3–nieruchomości niezamieszkałe) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do przedsiębiorcy (nr tel.: 94-314-2611):

  • z nieruchomości jednorodzinnych – 1 x na kwartał (ostatni piątek miesiąca),
  • z nieruchomości wielorodzinnych– 1x w miesiącu (ostatni piątek miesiąca).

Istnieje możliwość osobistego dostarczenia tych odpadów bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów za okazaniem dowodu złożenia deklaracji na odbiór odpadów komunalnych („Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”). Po przekroczeniu ww. limitów zostanie naliczona opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem MPGK.

Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych
ul.  F.Chopina 61, Darłowo
Czynny w dniach: wtorek i sobota w godzinach: 10:00-18:00.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - 2016

 


 

Deklaracje

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe [PDF]

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe i mieszane [PDF]

3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe i inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane na cele własne [PDF]

4. ZDU - dodatkowy jednorazowy odbiór odpadów komunalnych [PDF]

 

Ulotki

Informacja podstawowa

Sposób segregacji

 


 

Całoroczny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych (1 raz w tygodniu):  http://mpgkdarlowo.pl/userfiles/mieszane.pdf

Harmonogram wywozu odpadów selektywnych: http://mpgkdarlowo.pl/userfiles/sel.pdf

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2017-02-22 11:46:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Chmielecki
(2019-12-10 13:57:23)
 
 
ilość odwiedzin: 2082876

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X