☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Wtorek 21.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

URZĄD MIEJSKI W DARŁOWIE
Plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo
 

tel. 94 314 22 23 do 26
faks 94 314 23 33
e-mail: poczta@darlowo.pl

 

Dane do faktury
Miasto Darłowo
Plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo
NIP: 499-052-75-00
REGON: 330920937

 
Burmistrz Miasta Darłowo
Arkadiusz Klimowicz
tel. 94 314 25 08

Wszystkich wpłat z tytułu podatków i opłat można dokonywać
w kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie
lub na konto bankowe:

PKO BP SA nr 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PKO BP SA nr 91 1020 2791 0000 7602 0246 8478

Depozyty, wadia
PKO BP SA nr 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411

Koncesje na alkohol
PKO BP SA nr 44 1020 2791 0000 7402 0246 8452

 

IBAN: PL
SWIFT: BPKOPLPW
BIC: BPKOPLPW


Straż Miejska
ul. H. Wieniawskiego 17G
76-150 Darłowo


tel. 94 314 34 97


Rada Miejska w Darłowie
tel./faks 94 314 21 95
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Woźniak

 Adres skrytki ePUAP: /um_darlowo/skrytka

 


Na każde stanowisko można dzwonić bezpośrednio wybierając numer: (+48) 94 314 22 23 do 26 i następnie tonowo właściwy numer wewnętrzny do stanowiska.

Referat / stanowisko numer wewnętrzny
Biuro Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej 224
Biuro Rady Miejskiej 226
Referat Budżetu i Finansów - Skarbnik Miasta 204
- zastępca skarbnika 214
- kasa 211
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 236
   
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 229
   
Referat Oświaty i Spraw Społecznych 230
   
Referat Kadr i Organizacji 223
- ewidencja ludności 217
- dowody osobiste 216
Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji 233
Referat Zarządzania Kryzysowego 219
   
Referat Gospodarki Odpadami 231
Pełnomocnik ds. strategii i rozwoju miasta 221
Stanowisko ds. ochrony środowiska 237
Stanowisko ds. przedsiębiorczości 237
Urząd Stanu Cywilnego 245

 


Komunikacja w języku migowym w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 

W związku z wejsciem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach kominikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miejskim w Darłowie za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: poczta@darlowo.pl
  • fax: nr 94 314 23 33

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 


 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

 

w sprawie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1716)

 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów , z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa prawo własności nabywają użytkownicy wieczyści ( osoby fizyczne i osoby prawne) nieruchomości zabudowanych budynkami:

a/ mieszkalnymi jednorodzinnymi,

b/ mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne lub

c/ budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, na których położone są budynki gospodarcze, garaże i inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych .

Dokumentem potwierdzającym fakt przekształcenia jest zaświadczenie wydawane z urzędu przez organ do tego umocowany, nie później niż w terminie 12 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2019 roku. Zaświadczenie może być wydane również na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego, wówczas zaświadczenie wydane powinno być w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jeżeli zaświadczenie wydawane jest na wniosek, z chwilą złożenia wniosku, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, a w sytuacji wydania zaświadczenia z urzędu opłata skarbowa nie jest pobierana. Zaświadczenie doręczane jest na adres znajdujący się w rejestrze ewidencji gruntów i budynków lub na adres, na który doręczana była korespondencja dotycząca użytkowania wieczystego.

 Osoby fizyczne i prawne, których obejmie wyżej wymieniona ustawa zobowiązani będą do uiszczenia tzw. opłaty za przekształcenie ( odpowiadającej wysokości dotychczasowej opłaty rocznej pobieranej z tytułu użytkowania wieczystego) przez okres 20 lat, przy czym opłatę należną za 2019 rok wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku, a za kolejne lata do dnia 31 marca każdego roku. Właściciel nieruchomości może zadeklarować chęć jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie.

Wysokość opłaty, terminy oraz zasady jej wnoszenia zostaną szczegółowo podane w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie.

Sąd właściwy do prowadzenia ksiąg wieczystych dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę ( w dziale III księgi wieczystej), na podstawie zaświadczenia przekazanego przez organ, który je wydał. Za dokonanie wpisów w księgach wieczystych nie pobiera się opłat sądowych.

 

Dodatkowo informuję, iż:

a/ jeżeli użytkownik wieczysty jest cudzoziemcem i przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymagają, aby uzyskał zezwolenie na nabycie nieruchomości, to przekształcenie może nastąpić wyłącznie w sytuacji legitymowania się zezwoleniem, a w takiej sytuacji przekształcenie następuje z dniem, w którym zezwolenie na nabycie nieruchomości stanie się ostateczne.

Przepisom tej ustawy nie będzie podlegało przekształcenie posiadanego przez cudzoziemca udziału we współużytkowaniu wieczystym związanego z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym,

b/ w przypadku, gdy dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi o wydanie zaświadczenia, a organ stwierdzi, że nie nastąpiło przekształcenie z mocy prawa, wówczas zobowiązany jest wydać postanowienie, na które przysługiwać będzie zażalenie,

c/ w przypadku zbycia nieruchomości przed dokonaniem spłaty opłaty przekształceniowej obowiązek wnoszenia opłaty za kolejne lata obciąża nabywcę nieruchomości ( następca prawny), począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

d/ jeżeli na dzień 1 stycznia 2019 roku nieruchomość jest zabudowana budynkami mieszkalnymi oraz obiektami o innej funkcji niż mieszkaniowa ( np. na jednej działce znajduje się budynek mieszkalny oraz budynek usługowy) , to przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może nastąpić po wydzieleniu części nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi ( pod budynkiem mieszkalnym) i założenia dla niej nowej księgi wieczystej lub wyłączenia z już istniejącej wydzielonej części nieruchomości, na której znajdują się budynki inne niż mieszkaniowe. Przekształcenie następuje wtedy z dniem założenia księgi wieczystej lub wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej,

e/ jeżeli na dzień 1 stycznia 2019 roku nieruchomość jest niezabudowana, a w kolejnych latach zostanie zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi i budynki zostaną oddane do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, to prawo użytkowania wieczystego przekształca się z chwilą oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

 

UWAGA:

a/ osoby fizyczne oraz prawne, których wyżej wymieniona ustawa nie obejmuje swoimi postanowieniami , czyli użytkownicy wieczyści nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych wyłącznie garażami lub budynkami o innej funkcji niż mieszkaniowa, zobowiązani będą do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

b/ postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, niezakończone decyzja ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 roku, umarza się, jeżeli użytkownik wieczysty lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów w nieruchomości wynosi co najmniej połowę, nie złożą do dnia 31 marca 2019 roku organowi, oświadczenia o prowadzeniu dalszego postepowania na podstawie ww. ustawy,

b/ jeżeli trwa postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej lub stawki procentowej ( dotyczy to tylko tych użytkowników wieczystych, w stosunku do których zostanie wszczęta taka procedura w 2018 roku), to toczy się ono również po 1 stycznia 2019 roku, a w  takiej sytuacji opłata przekształceniowa stanowi równowartość dotychczasowej opłaty rocznej. Jeżeli w wyniku sporu zostanie ustalona nowa wysokość opłaty, wówczas organ zawiadomi właściciela o konieczności dopłaty do wnoszonej dotychczas opłaty. Opłata wynikająca z aktualizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku,

c/ w przypadku, gdy w dniu 1 stycznia 2019 roku obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji ( art. 77 ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

 

Więcej informacji dotyczących postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego można uzyskać w pokoju nr 26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie ( Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania) osobiście lub telefonicznie pod numerem 94 314 22-23 do 25 wew. 207 lub 242, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Darłowo w zakładce „Nieruchomości” pod pozycją „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku”.

 

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Arkadiusz Klimowicz

Wytworzył:
Grzegorz Chmielecki
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2003-06-10 17:20:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2019-12-05 08:05:34)
 
 
ilość odwiedzin: 2111948

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X