Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Niedziela 24.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)                                                                                
                                                                  z w o ł u j ę

LVI sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku
o godz.
10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

1. Sprawy organizacyjne:
    - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
    - propozycje zmiany porządku obrad,
    - zatwierdzenie protokołów sesji z dnia: 27 marca 2018 roku, 23 kwietnia 2018 roku,
       24 maja 2018 roku oraz 30 maja 2018 roku.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między
    sesjami.

3. Trybuna Obywatelska:
    - wnioski i postulaty Zarządów Osiedli.
    - wnioski i uwagi mieszkańców.

4. Interpelacje.
5. Zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady
    Miejskiej w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi Miasta Darłowo
    w 2017 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
    Gminy- Miasta Darłowo na lata 2018-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego oraz z wykonania
    planu
finansowego instytucji kultury za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
      sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za 2017 rok.
11. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Darłowie w sprawie
      udzielenia Burmistrzowi Miasta Darłowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu
      za 2017 r. oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
      napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz
      poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Darłowo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży
      i podawania napojów alkoholowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej
      w Darłowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
      o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
      właścicieli nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego
      Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie za 2017 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej dla
      Miasta  Darłowo za rok 2017".

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku
      zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu
      współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
      wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
      i o wolontariacie na rok 2017”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
      planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej
      D – Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo
      – obszar D2.

20. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany
      miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy
      ulicami Chopina, M. Karłowicza, K. Kurpińskiego i W. Lutosławskiego gminy
      Miasto Darłowo.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy nabrzeża portowego w Darłowie.

22. Zamknięcie sesji.  


 

/-/Przewodnicząca  Rady Miejskiej
w Darłowie Krystyna Sokolińska

                                                                                        

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2012-03-02 08:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Tyrańska
(2018-06-15 11:47:14)
 
 
ilość odwiedzin: 1708046

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X