☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) - na wniosek Burmistrza Miasta Darłowo

                                                                   z w o ł u j ę      
LVI
Sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 14 listopada 2022 r. o godz. 11.00 - w Poczekalni Kultury w Darłowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2022 rok. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Darłowo na lata 2022-2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miasto Darłowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestracji zabytków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.            
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Darłowo.   
9. Podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XLIII/359/2021 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej.         
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/120/219 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo.
11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Darłowo.
13. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                   w Darłowie
                                                                                             /Czesław Woźniak/

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2012-03-02 08:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukaszewska Adriana
(2022-11-08 08:19:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 48194