☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia
Tematyka posiedzenia:


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia

Tematyka posiedzenia:


Posiedzenie Komisji Gospodarczo - Budżetowej

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 14 listopada 2022 r. o godz. 9.30 - w Poczekalni Kultury w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2022 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Darłowo na lata 2022-2025.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miasto Darłowo.        
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestracji zabytków.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XLIII/359/2021 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej.         
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/120/219 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo.        
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Darłowo. 
10. Wolne wnioski.


Posiedzenie Komisji Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej.

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się

Tematyka posiedzenia:


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się

Tematyka posiedzenia:  


Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia  10 listopada 2022 r. o godz. 11.30 - w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Darłowo.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Darłowo.
6. Wolne wnioski.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-11-19 11:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukaszewska Adriana
(2022-11-08 08:28:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 48194