Klauzula informacyjna Straży Miejskiej w Darłowie

Klauzula Informacyjna

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

W celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa, Straż Miejska w Darłowie gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane pozostawały bezpieczne, a dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązanie Pani/Pana sprawy.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz.1) (RODO) mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (RODO) informujemy, że:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Straż Miejska w Darłowie reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Darłowie  z siedzibą W Darłowie, ul. Henryka Wieniawskiego 17G.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)  listownie: ul. Henryka Wieniawskiego 17G, 76 – 150 Darłowo,

b)  przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP

c)  poprzez korespondencję e-mail na adres: poczta@darlowo.pl

d)  telefonicznie pod numerem 94 314 34 97

 

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z inspektorem można się  kontaktować poprzez korespondencję e-mail na adres: iod@darlowo.pl lub telefonicznie nr tel. 94 314 22 23 do 26. 

 

3. Cele i podstawy przetwarzania

 

Dane zbierane są w celu realizowania ustawowych zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego – art. 10 a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-e RODO.

a)  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską. Państwa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości osiągnięcia celu wskazanego procesu przetwarzania np. brak możliwości udziału w organizowanym przedsięwzięciu. 

b)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

c)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcie działań związanych z realizacją zadań określonych w przepisach prawa tj. przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej w Darłowie, realizacja pism, wniosków, petycji (w tym dostępu do informacji publicznej), realizacja innych czynności administracyjnych. Konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały określone w przepisach szczególnych.

 

 

Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych dotyczących Pani/Pana osoby oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d)  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Są to wszelkie działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych.

e)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w Darłowie dotyczącymi ochrony środowiska, pomocy osobom bezdomnym. Konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały określone              w przepisach szczególnych.

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie przez okres wskazany w przepisach kancelaryjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została przyjęta lub wycofaniu zgody.

 

5. Odbiorcy danych osobowych

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym Komendant Straży Miejskiej w Darłowie Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Komendant Straży Miejskiej w Darłowie zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w straży systemów informatycznych.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

c)  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d)  w sytuacji gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy         o ochronie danych osobowych - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),

e) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu 
na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

 

7. Państwa dane osobowe nie będą:

a)  podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

b)  przekazywane do państw trzecich.

 

8. Administrator na mocy przepisów prawa jest uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie!


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) tj. ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

1. Straż Miejska w Darłowie przetwarza dane osobowe w związku z zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

2.  Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, a są uzyskane:  

a)  w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;

b)  z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska w Darłowie posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

3. Administratorem powyższych danych osobowych jest Straż Miejska w Darłowie reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Darłowie  z siedzibą W Darłowie, ul. Henryka Wieniawskiego 17G.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)  listownie: ul. Henryka Wieniawskiego 17G, 76 – 150 Darłowo,

b)  przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP

c)  poprzez korespondencję e-mail na adres: poczta@darlowo.pl

d)  telefonicznie pod numerem 94 314 34 97

 

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z inspektorem można się  kontaktować poprzez korespondencję e-mail na adres: iod@darlowo.pl lub telefonicznie nr tel. 94 314 22 23 do 26. 

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie  z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) i innych przepisach.

 

6. Przysługuje Państwu prawo do:

a)   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych – adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa;

b)  żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm. )prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania (art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).


 

Wytworzył:
Jarosław Byrwa
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2021-05-28 12:15:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2021-09-02 14:11:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki