Podatki i opłaty lokalne 2023

Podatki i opłaty lokalne 2023

 

Podatek od nieruchomości

 

 

Podatek rolny

 

  • Stawka podatku rolnego:

- 185,125 zł za 1ha przeliczeniowy (dla gospodarstw posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych) 

- 370,25 zł za 1ha użytków rolnych (dla gospodarstw poniżej 1ha użytków rolnych)

 

 

Podatek leśny

 

  • Stawka podatku leśnego :

- 71,0996 zł za 1ha lasu .

 

Podatek od środków transportowych:

            Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z 28 października 2015 r.
            zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

  • Druki podatkowe – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r.

            w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych - druk1, druk2

 

Opłata Targowa:

 

 

Opłata Miejscowa :

 

 

Opłata od posiadania psów:

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1)faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1542) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

Limit ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać  w Urzędzie Miasta Darłowo lub na stronie  internetowej urzędu:  druk wniosku.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Karski Paweł
(2023-01-09 14:45:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2023-01-13 07:28:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki