☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie

Wtorek 17.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Darłowo na lata 2015-2030.

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z ze zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Darłowo na lata 2015-2030 w dniach od 05.05.2022 r. do 25.05.2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo (pokój nr 1) w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://um.darlowo.ibip.pl/public

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

 

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub w formie elektronicznej na adres poczta@darlowo.pl - do dnia 27.05.2022 r.

 

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA DARŁOWO NA LATA 2015-2030
- PROJEKT AKTUALIZACJI
MIASTO DARŁOWO
POWIAT SŁAWIEŃSKI
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B7

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C13


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO Z DNIA 23.03.2022 r.  w sprawie przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2023


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA DARŁOWA NA ROK 2023


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabiltacji leczniczej dla mieszkaców Miasta Darłowa w 2022 r. w wieku powyżej 60 lat


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI
KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO
KONKURSU- REHABILITACJA LECZNICZA DLA MIESZKAŃCÓW

(formularz zgłoszenia)


 

POSTANOWIENIE
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku hotelowego z częścią usługową wraz z parkingiem oraz infrastrukturą" na terenie działki nr 119 obręb 3 przy ul. Piastowskiej 1 w Darłowie.


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYŁONIENIE REALIZATORÓW ZADANIA: REHABLITACJA LECZNICZA DLA MIESZKANCÓW MIASTA DARŁOWO W WIEKU 60+ NA ROK 2022


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
kierownik Referatu Kadr i Organizacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie,
76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9.


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych
w Biurze Burmistrza Miasta w Urzędzie Miejskim w Darłowie,
76-150 Darłowo , Plac Tadeusza Kościuszki 9.


OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DOTYCZĄCE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN. "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO-GRANICA WOJEWÓDZTWA"


 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego


Informacja ws. wyniku zakończonego naboru na stanowisko urzędnicze


Informacja ws. wszczętego postępowania o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.


POSTANOWIENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku hotelowego z częścią usługową wraz z parkingiem oraz infrastrukturą" na terenie działki nr 119 obręb 3 przy ul. Piastowskiej 1 w Darłowie


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie
na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar C14

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI
KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO
KONKURSU

(formularz zgłoszenia)

 


W związku z sytuacja epidemiologiczną w dniach od 13.01 do 20.01 obsługa interesantów w sprawie dowodów osobistych odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 12:00 po uprzednim umówieniu się na termin.


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  W 2022 ROKU

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO  W 2022 ROKU

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C13

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 


Informujemy, że w dniach: 25.12.2021 oraz 1.01.2022 PSZOK będzie nieczynny


Obwieszczenie


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Informujemy, iż Urząd Miejski w dniach 27.12.2021 oraz 7.01.2022 będzie nieczynny.


Zawiadomienie stron o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2022 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ


 


 

Ogłoszenie konkursu na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad 40 dziećmi  do lat 3 w formie żłobka na 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. pozwolenia wodno-prawnego.


AKTUALIZACJA podstawowej kwoty dotacji stan na 30.10.2021


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. organizacyjno-gospodarczych w Referacie Kadr i Organizacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie, 76-150 Darłowo , Plac Tadeusza Kościuszki 9
.

 


 

Informacja o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu budynków wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu - "RIVIERA ROYALE" w Darłowie przy ul. Słowiańskiej działki nr 10/63, 10/59, 10/52 obręb 3.

 


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar D4

 


INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodnej w U rzędzie Miejskim w Darłowie.

 


 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 


 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds.gospodarki wodnej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


 

Informacja o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu budynków wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu - "RIVIERA ROYALE" w Darłowie przy ul. Słowiańskiej działki nr 10/63,10/59,10/52 obręb 3

 


 

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów
w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

 

NSP

 

plakat

 


 

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


OGŁOSZENIE
z dnia 04 sierpnia 2021 roku
Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, ds. księgowości budżetowej, w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

 


 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Miasta Darłowo na okres 3 lat

 


 

ROZPORZĄDZENIE NR 20/2021
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

 


 

INFORMACJA

 

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Pełnomocnik ds. kontroli i nadzoru nad spółkami komunalnymi w Urzędzie Miejskim
w Darłowie
.


 

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu budynków wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu - "RIVIERA ROYALE" w Darłowie przy ul. Słowiańskiej działki nr 10/63, 10/59, 10/52 obręb 3"

 


 

ROZPORZĄDZENIE NR 18 / 2021
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

 


 

DODATKOWY NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

 


 

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Darłowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

 


 

Postanowienie dot. oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu budynków wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu - "RIVIERA ROYALE" w Darłowie przy ul. Słowiańskiej działki nr 10/63, 10/59, 10/52 obręb 3.

 


 

OGŁOSZENIE
na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnik ds. kontroli i nadzoru nad spółkami komunalnymi
w Urzędzie Miejskim w Darłowie 


 

ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HP Al) na terenie województwa
zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu
wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną
wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAl) u drobiu i dzikiego ptactwa

 


Informacja dla mieszkańców Darłowa dot. "Ćwiczenia Renegade/Sarex-21"

 


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Darłowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Treść Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Darłowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

 


 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Darłowo w przedmiocie zmian statutów jednostek pomocniczych- Rad Osiedli.

 


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

zawiadamia

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C9, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr XXXV/284/2021 z dn. 14 kwietnia 2021r.

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

 

Zarządzenie Nr OSS.0050.779.2021 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 26 marca 2021 roku w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Darłowo w przedmiocie zmian statutów jednostek pomocniczych Miasta Darłowo.

 


Obszarowa ocena jakości wody

 


 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
informuje o wyniku naboru na stanowisko ds. sportu i rekreacji w Referacie Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie, 76- 150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9.


OGŁOSZENIE- NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2021 r. w wieku powyżej 60 lat


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C12

 


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. sportu i rekreacji w Referacie Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie, 76- 150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9.

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT:

na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2021 r. w wieku powyżej 60 lat

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.


Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
                
                                                                                                                                                                                             /-/ Janusz Dygaszewicz

 

 


 

OTWARTY KONKURS OFERT

 na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C9

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Strażnika Straży Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

 


 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

            Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2021 r.

            Projekt został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Darłowo. Uwagi i propozycje zmian do powyższego projektu Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2021 r. można składać pisemnie w terminie do 12 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Darłowie (Biuro Obsługi Interesanta). Uwagi oraz propozycje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

PROJEKT UCHWAŁY WS. OKREŚLENIA SEZONU KĄPIELOWEGO ORAZ WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE GMINY MIASTA DARŁOWO W 2021 R.


OGŁOSZENIE
na wolne stanowisko urzędnicze Strażnik Straży Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM  W 2021 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2021 ROKU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2021 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA  W 2021 ROKU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2021 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2021 ROKU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. drogownictwa

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. sportu i rekreacji
w Referacie Sportu i Rekreacji
w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.

„Świadczenie usług wyceny działek gruntu/ewidencyjnych i nieruchomości w 2021 roku

na potrzeby Gminy Miasto Darłowo

oraz potwierdzanie aktualności wykonanych operatów szacunkowych”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna

 

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Darłowo
o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. sportu i rekreacji w Referacie Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

zawiadamia

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C9, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr XXX/240/2020 z dn. 4 grudnia 2020r.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Darłowo

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

zawiadamia

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E5, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr XXX/241/2020 z dn. 4 grudnia 2020r.

 


 

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko


 

Ogłoszenie konkursu na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad 40 dziećmi do lat 3 w formie żłobka na 2021 r.

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Chopina, M. Karłowicza, K. Kurpińskiego i W. Lutosławskiego gminy Miasto Darłowo- obszar F, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Chopina, M. Karłowicza, K. Kurpińskiego i W. Lutosławskiego gminy Miasto Darłowo - obszar F.


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2021 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ


ZAWIADOMIENIE WS. WYKONANIA BEZ POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO WYLOTU WÓD OPADOWYCH Z TERENU OSIEDLA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SPORTOWEJ


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (stan na 30.10.2020)

 


Obwieszczenie
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

 


Burmistrz Miasta OGŁASZA konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie

 

 

Komunikat
Ćwiczenia "RENEGADE"

 


 

Burmistrz Miasta Darłowo informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Miasta na 2021 rok

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/422/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy-Miasto Darłowo, do dnia 30 września 2020 roku gromadzone są wnioski:

 • komisji merytorycznych Rady Miejskiej,
 • organizacji społecznych,
 • mieszkańców Darłowa,

do projektu budżetu na 2021 rok.

Wnioski do budżetu miasta na 2021 rok można składać w Urzędzie Miejskim w  Biurze Obsługi Interesantów  w godzinach od 800 - 1400 ( od poniedziałku do środy i w piątki ) oraz od 800 - 1500 ( w czwartki ).

 

                                                                        /-/ Burmistrz Miasta Darłowo

                                                                              Arkadiusz Klimowicz


ROZPORZĄDZENIE NR 9/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie, położonej
na obszarze Gminy Miasta Darłowo - obszar C9

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E5
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Burmistrz Miasta OGŁASZA konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie

---------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie ws. Wykonania bez pozwolenia wodno-prawnego urządzenia wodnego-wylotu wód opadowych z terenu osiedla zlokalizowanego przy ul. Sportowej


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 


 

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarowania mieniem komunalnym
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

 


 

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE
z dnia 24 czerwca 2020 r

 


 

Ogłoszenie
z dnia 19 czerwca 2020 roku
Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, ds. gospodarowania mieniem komunalnym, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2020 r. w wieku powyżej 60.

 


 

U W A G A

 AKTUALNE ZASADY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii nadal zachęcamy Państwa do zdalnego załatwiania spraw nie cierpiących zwłoki w Urzędzie Miejskim drogą poczty elektronicznej, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

 

Jednocześnie informujemy, że z dniem 11 maja 2020 roku do odwołania wprowadzone zostały następujące zasady pracy Urzędu Miejskiego w Darłowie:

 • obsługa interesantów w siedzibie Urzędu prowadzona jest na bazie Biura Obsługi Interesantów w dni robocze w godzinach od 7.15 do 14.00 (w czwartki 7.15 – 15.00), które funkcjonuje na zasadzie biura podawczego
 • w razie potrzeby konsultacji w sprawach pilnych wcześniej należy umówić się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym danego referatu; dzwonić można pod numer telefonu 94 314 22 23 do 26
 • każda osoba przybywająca do Urzędu zobowiązana jest do zasłonięcia ust i nosa oraz zdezynfekowania dłoni płynem o działaniu wirusobójczym; przyjmowanie interesantów w obrębie Biura Obsługi odbywa się pojedynczo
 • sprawy związane z gospodarką odpadami można załatwiać osobiście w Referacie Gospodarki Odpadami – pokój nr 4 , według zasady: 1 interesant w pokoju – osoby oczekujące (max. 3 os.) w kolejce na korytarzu
 • Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 94 314 25 08 w czwartki w godzinach od 14.00 do 16.00; można je również wnieść drogą elektroniczną lub pocztą
 • od dnia 17 czerwca 2020r. kasa Urzędu Miejskiego jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 13.00 z przerwą w godzinach 10.00 – 11.15 . Interesanci przyjmowani są według zasady: 1 osoba przy okienku + 1 osoba oczekująca w holu
 • w związku z wyborami na urząd Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca b.r. w dniach od 16 do 26 czerwca 2020r. Biuro Ewidencji Ludności przyjmuje interesantów w godzinach 7.15 – 10.30 oraz wyłącznie dla potrzeb wyborów w godzinach 11.00 – 14.00

 

 Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zasad.

 


Ogłoszenie: Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2020 r. w wieku powyżej 60.

 

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

 

------------------------------

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT:  na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2020 r. w wieku powyżej 60 lat

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ

 

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie


INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej
w Referacie Budżetu i Finansów
w U rzędzie Miejskim w Darłowie.


Informacja Burmistrza Miasta Darłowo o sposobie rozstrzygnięcia skargi złożonej przez jednego z uczestników przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem w dniu 4 marca 2020 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo , oznaczonej nr działki 91/9 o powierzchni 0,2510 ha, położonej w obrębie 9 miasta Darłowo, objętej KW K01K10002788817


UWAGA!

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju, Urząd Miejski w Darłowie podjął decyzję o zamknięciu terenu przeznaczonego na tymczasowe targowisko  (przy ul. Fryderyka Chopina). Tymczasowe targowisko zostanie zamknięte począwszy od 18 marca 2020 r. aż do odwołania.

Działanie ma na celu zminimalizowanie zakażeń koronawirusem wywołującego chorobę COVID-19.


 

Informacja o wydanej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany na budowę zespołu apartamentowo-usługowego Marina Darłówko - etap I

 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym "RIVIERA ROYALE"


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów u Urzędzie Miejskim w Darłowie

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2 kandydaci, którzy zakwalifikowali się zostaną, po ustaniu zagrożenia, powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2020
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2020 r.

         Uwagi oraz propozycje zmian do niniejszego projektu uchwały należy składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Darłowie (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do  12 lutego 2020 r.

Projekt uchwały


APEL
do hodowców drobiu


Konsultacje społeczne projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego.


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w 2020 roku


Ogłoszenie konkursu na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w 2020 r.


Rozstrzygnięcie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E5


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja dotycząca przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 października 2019 r. w Gminie Miasto Darłowo


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współpracujących


Z POWODU AWARII DRUKARKI FISKALNEJ OD DNIA 10.10.2019 DO ODWOŁANIA  NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WPŁATY GOTÓWKOWE Z TYTUŁU:

DZIERŻAW I BEZUMOWNEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

WW. WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ W TYM CZASIE PRZELEWEM LUB W KASIE BANKU PKO BP SA, BEZ DODATKOWEJ OPŁATY


Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór
kandydatów na członków
Rady Seniorów w Darłowie


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Darłowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr XI/92/2019 z dn. 29 lipca 2019r.

 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8 rozwiązaniami.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DARŁOWA
W dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00 na czas trzech minut, celem uczczenia pamięci poległych podczas powstańczych walk w 1944 roku w Warszawie, zostaną uruchomione na terenie Miasta Darłowo syreny alarmowe.
Jednocześnie proszę Mieszkańców, aby "godzinę W" uczcić poprzez wstrzymanie ruchu ulicznego i zachowanie CISZY, na czas trzech minut
.


Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego w sprawie budowy stacji transformatorowej.


OBWIESZCZENIE ws. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2020


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu


Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi Miasta Darłowo w roku 2018


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Formularz zgłoszeniowy


Odwołanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Informacja o nadaniu sygnału alarmowego (syrena) dotyczącego zagrożenia z powietrza w dniu 28 maja 2019 roku


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo w Urzędzie Miejskim w Darłowie


-

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu Fish Markets.

PROJECT REFERENCE NUMBER : STHB.02.01.00-DE-0025/15: SMALL COASTAL FISHERY AND ITS HERITAGE AS SIGNIFICANT POTENTIAL FOR TOURISM DESTINATION DEVELOPMENT “FISH MARKETS”.

FUNDED BY THE EUROPEAN UNION (EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND – ERDF) WITH THE INTERREG  SOUTH BALTIC PROGRAMME 2014 – 2020.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Darłowie


 1. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 2. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 3. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C11 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o uruchomieniu na terenie Miasta Darłowo syren alarmowych

 


W dniu 11 kwietnia 2019 roku o godz. 9:30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie odbędzie się spotkanie Radnych Rady Miejskiej z Panem Zdzisławem  Chamier – Gliszczyńskim. Spotkanie odbędzie się w sprawie wyrażenia zgody na częściowy demontaż kładki przyrodniczej – tarasu widokowego na wydmie przylegającej do nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja budowy hotelu „Nord”. Spotkanie będzie transmitowane na żywo i udostępnione na kanale youtube Miasta Darłowo w Darłowie


Informujemy, iż dnia 09.04.2019  w godzinach 9:00-13:00 osoby potrzebujące pomocy przy rozliczeniach podatkowych będą mogły skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Skarbowego. Dyżur będzie pełniony na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Chopina, M.Karłowicza, K.Kurpińskiego i W.Lutosławskiego gminy Miasto Darłowo.


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar D3


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych, w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego


W dniu
28 lutego 2019 roku Burmistrz Miasta Darłowo nie będzie przyjmował interesantów


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowo w 2019 r. w wieku powyżej 60 lat.


Od 27 lutego nie będzie możliwości składania wniosków o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną ze względu na wdrożenie e-dowodu w Rejestrach Państwowych, natomiast 1 marca biuro dowodów osobistych będzie obsługiwało sprawy związane z dowodami osobistymi (przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbiór gotowego dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego) tylko do godz. 11.30. W poniedziałek 4 marca dowody osobiste będą obsługiwane jak dotychczas.Za utrudnienia przepraszamy.


E-dowód - już wkrótce!


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2019 r.

         Uwagi oraz propozycje zmian do niniejszego projektu uchwały należy składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Darłowie (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do  20 lutego 2019 r.

Projekt uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowo w 2019 r. w wieku powyżej 60 lat.


Zarządzenie Nr ZP.0050.53.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w roku 2019.


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, inspektor - Pełnomocnik ds. współpracy z inwestorami i instytucjami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku


Informacja o uruchomieniu na terenie Miasta Darłowo syren alarmowych


INFORMACJA
O wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz zgłoszeniowy


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.


Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie


Informacja o wyniku konkursu


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz


Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo


W dniu 24 grudnia 2018 roku Urząd Miejski w Darłowie będzie nieczynny


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami.


Konkurs dot. dotacji na opiekę nad 40 dziećmi do 3 lat w formie żłobka


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja o nadawaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie .

    Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Proszę zatem osoby, które zawierały związek małżeński w roku 1969, bądź wcześniej, a nie otrzymały takiego medalu, o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Darłowie. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby obchodzić będę 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można składać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.   Osoby na stałe zameldowane w Darłowie, które są zainteresowane otrzymaniem tego wyróżnienia, proszę   o osobisty bądź telefoniczny kontakt : pok. nr 14 (parter) , tel. 94 314 22 23 (do 26) – centrala Urzędu Miejskiego. Okres oczekiwania na medale wynosi około pół roku, w związku z powyższym proszę o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się osób zainteresowanych  otrzymaniem  medalu.

Zapraszam
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Halina Pacholska-Rondzio
 


W dniu 2 listopada 2018 roku Urząd Miejski w Darłowie będzie nieczynny


Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego


Postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki


Decyzja o umorzeniu postępowania


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.


Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia pn. "Marina Royale w Darłowie"

 


 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA DARŁOWA W 2018 R. W WIEKU POWYŻEJ 60 LAT

 


 

Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

Informacja dla mieszkańców Darłowa o uruchomieniu syren alarmowych

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie

 


 

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji pozarządowych w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

Informacja dla mieszkańców Darłowa o konserwacji i sprawdzeniu funkcjonowania syren alarmowych

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 


 

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2018 roku w wieku powyżej 60 lat

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie

 


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia inwestycji celu publicznego

 


 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie

 


 

Informacja

 

10 stycznia 2018 Miasto Darłowo podpisało umowę partnerską ze spółką Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O umożliwiającą przyszłą realizację projektu pn. „Bulwar Zachodzącego Słońca”. Inicjatorem podpisania porozumienia i parterem wiodącym jest spółka Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Przedmiotem umowy partnerskiej było określenie zasad współpracy oraz wzajemnych praw i obowiązków (partnerów: Miasto Darłowo - Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O), które umożliwią realizację oraz ukończenie przedsięwzięcia pn. „Bulwar Zachodzącego Słońca”. W ramach porozumienia Miasto Darłowo przekazało na cele realizacji przedsięwzięcia dwie nieruchomości 1/46 i 1/93 obręb 2 Miasta Darłowo.

W ramach porozumienia spółka podejmie działania polegające na stworzeniu ogólnodostępnej infrastruktury składającej się z ciągu pieszego – „Publiczna Promenada – Bulwar zachodzącego Słońca” oraz pomostu spacerowego. Projekt zgodnie z podpisaną umową partnerską realizowany będzie wyłącznie w przypadku pozyskania przez spółkę dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Ukończenie przedsięwzięcia przez strony skutkować będzie powstaniem szeregu korzyści dla Miasta Darłowo, w tym w szczególności:

- powstaniem ogólnodostępnej, odpowiednio zagospodarowanej, położonej w atrakcyjnej turystycznie części miasta, przestrzeni -  publicznej w zakresie ciągu spacerowo – pieszego;

- wzmocnieniem potencjału turystycznego miasta Darłowo.

 


 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 


 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 maja 2018 roku w Gminie Miasto Darłowo

 


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B9.

 


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E4.

 


Ogłoszenia publikowane przed 1 czerwca 2018 roku są dostępne na stronie "Ogłoszenia archiwalne"


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo w Urzędzie Miejskim w Darłowie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 


 

Wytworzył:
(2022-02-11)
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2018-06-07 11:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2022-05-04 12:20:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 865311