Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)


Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Sławnie z siedzibą w Sławnie (76-100), przy ul. Płk Ułanów 9, e-mail: szpital@szpital-slawno.pl oraz Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie (76-150), Pl. Kościuszki 9, e-mail: poczta@darlowo.pl
 2. Administratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można się kontaktować poprzez adresy e-mail podane w pkt 1. lub listownie na adresy siedziby. Z Inspektorami Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
  Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko COVID- 19 w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Centrum e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, a także podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie usługi systemu informatycznego. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym do tego podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody jednak nie dłużej niż jest to konieczne do celu, w którym zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Prawo do wniesienia skargi:
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 9. Obowiązek podania danych:
  Padanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w procesie organizacji i realizacji szczepień przeciwko COVID-19.
 10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, numeru PESEL, nazwy i adresu miejsca zatrudnienia, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, w związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą, o której mowa w pkt 4.


 

Wytworzył:
Renata Lepper-Zalewska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2021-05-24 13:58:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2021-05-24 13:59:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki