Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) oraz art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw - na wniosek Burmistrza Miasta Darłowo                                                            

                                                       z w o ł u j ę

          
XL Sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się 30 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.        
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy – Miasta Darłowa na 2021 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy – Miasta Darłowo za I półrocze.          
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostki paliwa w Gminie Miasta Darłowo w roku szkolnym 2021/2022.     
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sezamkowej.           
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar D4.            
7. Zamknięcie sesji.  

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                   w Darłowie
                                                                                             /Czesław Woźniak/

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2012-03-02 08:22:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukaszewska Adriana
(2021-08-26 14:13:12)