☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr OSS.0050.972.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.01.2018
w/s ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr OSS.0050.973.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.01.2018
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarządzenie Nr GG.0050.974.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.01.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług wyceny działek gruntu i nieruchomości w 2018 roku na potrzeby Gminy Miasto Darłowo oraz potwierdzenie aktualności wykonanych operatów szacunkowych".

Zarządzenie Nr OSS.0050.975.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.01.2018
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.976.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.01.2018
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Zarządzenie Nr BF.0050.977.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.01.2018
w/s ustalenia planu finansowego budżetu Gminy - Miasto Darłowo na rok 2018.

Zarządzenie Nr GKM.0050.977A.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.01.2018
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonanie zadania "Zimowe i letnie utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta Darłowo w 2018 roku".

Zarządzenie Nr ZP.0050.978.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.01.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Przebudowa targowiska miejskiego w Darłowie" realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zarządzenie Nr BF.0050.979.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.01.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.980.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.01.2018
w/s utrzymania, konserwacji i zarządzania, w 2018 roku, zabudowaną nieruchomością komunalną, stanowiącą miejski kompleks sportowy, położoną w obrębie 10 m. Darłowo przy ul. Sportowej.

Zarządzenie Nr ZP.0050.981.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.01.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego trzech dróg gminnych w klasie dojazdowej stanowiących połączenie ul. Nadmorskiej (Darłówko Zachodnie z ul. Kapitańską i Marynarską)".

Zarządzenie Nr GG.0050.982.2017
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2018
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie przy ulicy Makowej.

Zarządzenie Nr ZP.0050.983.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Makowej, Nagietkowej, Fiołkowej, Chabrowej w Darłowie".

Zarządzenie Nr GG.0050.984.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego.

Zarządzenie Nr GG.0050.985.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2018
w/s kontynuowania przez Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o. o. z siedzibą w Darłowie, usługi zarządzania Terminalem Odpraw Pasażerskich w okresie 2018 roku.

Zarządzenie Nr GKM.0050.986.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2018
w/s przekazania w zarządzanie Zarządowi Portu Morskiego Darłowo Sp. z o. o. z siedzibą w Darłowie infrastruktury portowej.

Zarządzenie Nr GKM.0050.987.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2018
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonania zadania "Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Darłowie", zlokalizowanymi w Darłowie przy ul. Św. Gertrudy na dz. nr 139/8 obręb 14 m. Darłowo oraz przy ul. Chopina na działce nr 23/1 oraz 24 obręb 16 m. Darłowo w 2018 r.

Zarządzenie Nr GKM.0050.988.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.01.2018
w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie.

Zarządzenie Nr GKM.0050.988A.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11.01.2018
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonania zadania : "Sprzątanie i utrzymanie czystości terenu plaż (do podstawy wydm), zejść oraz zjazdów na plaże".

Zarządzenie Nr OSS.0050.989.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.01.2018
w/s powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego zamieszkałych na terenie Miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.990.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.01.2018
w/s nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr OS.0050.991.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.01.2018
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonanie zadania "Utrzymanie terenów zieleni w mieście Darłowo".

Zarządzenie Nr ZP.0050.992.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.01.2018
w/s przyjęcia planu postępowań o udzielenia zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w roku 2018.

Zarządzenie Nr ZP.0050.993.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.01.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Budowę oświetlenia ulic : Leopolda Okulickiego, Władysława Andersa, Kanałowej oraz Stanisława Wyspiańskiego w Darłowie".

Zarządzenie Nr ZP.0050.994.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.01.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie".

Zarządzenie Nr OSS.0050.995.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.01.2018
w/s powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.996.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.01.2018
w/s powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.997.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.01.2018
w/s powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Zarządzenie Nr BF.0050.998.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2018
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.998A.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2018
w/s określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.

Zarządzenie Nr BF.0050.999.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2018
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.1000.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr GG.0050.1001.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2018
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1002.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2018
w/s udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych z nauki pływania.

Zarządzenie Nr OSS.0050.1003.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2018
w/s udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Zarządzenie Nr OSS.0050.1004.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2018
w/s ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola Nr 2 na rok szkolny 2018/2019, dla których Miasta Darłowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr ZP.0050.1005.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.01.2018
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Zielone Darłowo - tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowo w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów" - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj".

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2018-01-04 11:13:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2019-04-02 09:45:13)

 
 
ilość odwiedzin: 2217688

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X