☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr OSS.0050.28.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.01.2019
w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.29.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 02.01.2019
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.30.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.01.2019
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarządzenie Nr OSS.0050.31.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.01.2019
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.32.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.01.2019
w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie.

Zarządzenie Nr GKM.0050.33.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.01.2019
w/s powierzenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonanie zadania "Zimowe i letnie utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta Darłowo w 2019 roku".

Zarządzenie Nr GKM.0050.34.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.01.2019
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonania zadania: "Sprzątanie i utrzymanie czystości terenu plaż (do podstawy wydm), zejść oraz zjazdów na plaże".

Zarządzenie Nr GKM.0050.35.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.01.2019
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie wykonania zadania "Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Darłowie", zlokalizowanymi w Darłowie przy ul. Św. Gertrudy na dz. nr 139/8 obręb 14 m. Darłowo oraz przy ul. Chopina na działce nr 23/1 oraz 24 obręb 16 m. Darłowo w 2019 roku.

Zarządzenie Nr GKM.0050.36.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.01.2019
w/s przekazania w zarządzanie Zarządowi Portu Morskiego Darłowo Sp. z o. o. z siedzibą w Darłowie infrastruktury portowej.

Zarządzenie Nr OSS.0050.37.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2019
w/s udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych z nauki pływania.

Zarządzenie Nr OSS.0050.38.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2019
w/s udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Zarządzenie Nr ZP.0050.39.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2019
w/s ustalenia wzoru wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Zarządzenie Nr ZP.0050.40.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na " Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego".

Zarządzenie Nr GG.0050.41.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 09.01.2019
w/s kontynuowania przez Zarząd Portu Morskiego Darłowo sp. z o. o. z siedzibą w Darłowie, usługi zarządzania Terminalem Odpraw Pasażerskich w okresie 2019 roku.

Zarządzenie Nr BF.0050.43.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.01.2019
w/s ustalenia planu finansowego budżetu Gminy - Miasto Darłowo na rok 2019.

Zarządzenie Nr GG.0050.44.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.01.2019
w/s ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.45.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10.01.2019
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Nadmorskiej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.46.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 15.01.2019
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej 3 miesięcy.

Zarządzenie Nr GG.0050.47.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.01.2019
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Darłowie, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr OS.0050.48.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.01.2019
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Sp. z o. o. w Darłowie wykonania zadania "Utrzymanie terenów zieleni w mieście Darłowo".

Zarządzenie Nr OC.0050.49.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.01.2019
w/s treningowego uruchomienia w dniu 19 stycznia 2019 roku syren alarmowych, będących własnością i eksploatowanych przez Gminę Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.50.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.01.2019
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr OSS.0050.51.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.01.2019
w/s powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.52.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.01.2019
w/s powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Zarządzenie Nr ZP.0050.53.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23.01.2019
w/s przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w roku 2019.

Zarządzenie Nr OSS.0050.54.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24.01.2019
w/s powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.

Zarządzenie Nr BF.0050.55.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.01.2019
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr GG.0050.56.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.01.2019
w/s ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Nadmorskiej w obrębie ewidencyjnym numer 2 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr GG.0050.57.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.01.2019
w/s niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr OSS.0050.58.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.01.2019
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2019 r. w wieku powyżej 60 lat.

Zarządzenie Nr GG.0050.59.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2019
w/s ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo.

Zarządzenie Nr ZP.0050.60.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Bieżące remonty cząstkowe masą mineralno-bitumiczną "na gorąco" na drogach zarządzanych przez Burmistrza Miasta Darłowo".

Zarządzenie Nr OSS.0050.61.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2019
w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.62.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2019
w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie Nr OSS.0050.63.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2019
w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.

Zarządzenie Nr ZP.0050.64.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31.01.2019
w/s wszczęcia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Darłowo".

Zarządzenie Nr OSS.0050.65.2019
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31.01.2019
w/s zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie.

 

Wytworzył:
Marta Antosik
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2019-01-03 09:54:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Antosik
(2019-03-19 11:38:21)

 
 
ilość odwiedzin: 2218049

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X