☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

 

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.
 
Opłaty: od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów :
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie .

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania pokój nr 26-27 
tel. 94 314 22-23 wew. 208

Podstawa prawna :
1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147  z późn.zm.)
2. Art.18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn.zm.)
3. Uchwała Nr XV/187/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów  / ze zmianą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/333/09 z dnia
27 października 2009 roku / .

 

Wytworzył:
Bożena Dassuj
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Frey Ewelina
(2005-06-08 13:05:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749