☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Miasta Darłowo w drodze bezprzetargowej

Dotyczy :

 1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport).
 2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 3. Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
 4. Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne.
 5. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.
 6. Sprzedaży na rzecz użytkownikow wieczystych prawa wlasności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Darlowo, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego będących w użytkowaniu wieczystym włascicieli budynkow wielorodzinnych, wlaścicieli lokali w domach wielorodzinnych będących współużytkownikami wieczystymi tych gruntow oraz będących w użytkowaniu wieczystym wlaścicieli budynkow jednorodzinnych. Nabycie udziału we wlasności gruntu może nastąpic tylko wtedy, gdy wszyscy współużytkownicy wieczysci złożą wnioski.Cena gruntu lub udzialu gruntu podlega zaplacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego, chyba że użytkownik wieczysty lub współużytkownik wieczysty złoży wniosek o rozłożenie ceny sprzedaży lub jej części na raty roczne platne przez 10 lat.Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem nieruchomosci do zbycia oraz zawarciem umowy ponosi nabywca.
 7. Cena gruntu w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości przyległej może zostać rozłożona na raty roczne, jeżeli nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe lub mieszkaniowo usługowe, natomiast płatna jest jednorazowo jeżeli nieruchomość  przeznaczona jest na inne cele niż mieszkaniowe.

 

Wymagane dokumenty :

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek , a osoby ubiegające się o kupno gruntu lub jego części w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości przyległej winny złożyc wniosek wraz ze wskazaniem terenu ( którego chcą nabyć) na załączonej mapie geodezyjnej .

Opłaty : brak opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie .

Termin i sposób załatwienia sprawy (dotyczy pkt.1-5):

 1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
 2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości zgodę na taką formę przekazania nieruchomości w formie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej w Darłowie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
 3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
 4. Łączny termin postępowania wynosi ok.6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
 5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

 

Tryb odwoławczy :

Nie przewiduje się trybu odwoławczego , gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania, pok. 26-27, tel. 94 314 22 23 wew. 207 lub 242.

Podstawa prawna :

Art.32 i art.37 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późń. zm.).

Uchwala Nr XV/187/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata , na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów / ze zmianą Uchwały Nr XXXV/333/09 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 27 października 2009 roku/ .

Wytworzył:
Paweł Czubek
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2018-10-29 09:10:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749