☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 – 2 szt.
 3. Dokumentacja techniczna, uzgodnienie pod względem branżowym
  z właścicielem sieci – wymagane w przypadku lokalizacji przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
 4. Dokument określający posiadane prawo do dysponowania nieruchomością.
 5. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

2. Opłaty:

Brak.

 

Podstawa:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
  1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
  z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (j. t. Dz. U.
  z 2016 r. poz. 1264).

3. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Darłowie.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

1. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,
w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

2. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,
w terminie do 60 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów – w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 

5. Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Darłowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

6. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pok. nr 1, tel. (094) 355 1229

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

 

Utworzył: Iwona Mularska


 

Wytworzył:
Iwona Mularska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2020-05-14 13:26:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749