☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Impreza masowa

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

 

 

W myśl ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 ze zmianami) Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada organizator, czyli osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej przeprowadzająca imprezę.

Zgodnie z ustawą organizator, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem imprezy zobowiązany jest:

 1. wystąpić do organu tj. do Burmistrza Miasta Darłowo, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
 2. wystąpić do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejscowego) policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zasobów ratownictwa medycznego i powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach
  (art. 25 ust. 2 przedmiotowej ustawy określa co organizator powinien załączyć do wniosku, tj:
  „1) dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1;

  program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

  regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

  pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

  warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej”).
 3. powiadomić właściwego miejscowo Komendanta Oddziału Straży Granicznej

Organizator dołącza do wniosku o przeprowadzenie imprezy następujące dokumenty zgodnie z art. 26 przedmiotowej ustawy między innymi:

 1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
  a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 2. opracowaną przez organizatora instrukcję postępowania na wypadek w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej,
 3. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
 4. informację o:
  a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 5. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
 6. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
 7. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11
  „Art. 11. 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (…)”.
 8. informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3,
  „Art. 25 ust.1 pkt 3 (…) organizator powiadamia właściwego miejscowo:
  a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
  b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej”.
 9. harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
 10. opinie komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

Instrukcje wskazana w ppkt 2 oraz opinie wskazane w ppkt 10 organizator powinien dostarczyć niezwłocznie od ich otrzymania, jednak nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcie imprezy masowej.
Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej. Obecnie opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł i należy ją wpłacić w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego: BBS w DARŁOWIE Nr 36 8566 0003 0001 1149 2000 0001.
Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Burmistrz Miasta Darłowo wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowę jego wydania w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Wytworzył:
Barbara Kaczyńska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2012-07-02 10:08:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749