☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 poz. 1382 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz.2411)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).

Uwaga: druk "zgłoszenia pobytu stałego" z danymi osoby meldującej się może wydrukować pracownik Referatu Ewidencji Ludności na stanowisku obsługi.

Do wglądu:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu;
 • dowód osobisty lub paszport;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej), dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany;
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości - inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

II. ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ INTERNET:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/ Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

 

III. OPŁATY:

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa:
  • za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Darłowo

Bank PKO BP SA 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro meldunkowe (pok.nr 15).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VII. UWAGI:

 1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018., poz. 2096 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 5. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy - wydane przez organ nadzoru budowlanego.

Formularze do pobrania:


Zgłoszenie pobytu stałego

Pełnomocnictwo

Wytworzył:
Paulina Reiman-Więckowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2013-05-14 09:06:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749