☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 poz. 1382 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 t.j.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • "Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego" zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu;
  • Uzasadnienie;
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
  • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa;
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • 10zł- za wydanie decyzji administracyjnej;
  • 17zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Darłowo

Bank PKO BP SA 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro meldunkowe (pok. nr 15).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

 

 

Wytworzył:
Paulina Reiman-Więckowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2013-05-14 09:05:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749