☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie z pobytu stałego

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 poz. 1382 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz.1000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz.2411).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

Uwaga: druk "zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego" z danymi osoby wymeldowującej się może wydrukować pracownik Referatu Ewidencji Ludności na stanowisku obsługi.

 1. Do wglądu:
  • dowód osobisty,
  • osoba małoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.
  • jeśli osoba zgłaszająca własne wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu: wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
  • jeśli o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wnosi pełnomocnik: wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
 2. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wymeldowania z pobytu stałego  można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

 

II. ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ INTERNET:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/ Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu

 

III. OPŁATY:

 1. 17 zł -za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia)
 2. 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wnosi pełnomocnik)

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Darłowo

Bank PKO BP SA 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro meldunkowe (pok.nr 15).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VII. UWAGI:

 1. Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 3. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Do pobrania:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Pełnomocnictwo

 

Wytworzył:
Paulina Reiman-Więckowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2013-05-14 09:05:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749