☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Termin i sposób załatwienia sprawy :

  1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
  2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
  4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24  marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1061 z późn. zm).
  5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.
  6. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną , którą reprezentuje.
  7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21  dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
  8. Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
  9. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.
  10. W przypadku zbywania nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, uprawnionymi do nabycia nieruchomości są właściciele nieruchomości do niej przyległych. Warunkiem przystąpienia przez te osoby do przetargu ograniczonego jest wpłata wadium oraz pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu , w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Tryb odwoławczy :

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania, pok. 26-27, tel. 94 314 22 23 wew. 207.

Podstawa prawna :

Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późń. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490).

Wytworzył:
Teresa Kozłowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2018-10-29 09:10:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749