Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy lasu
 3. Deklaracja na podatek leśny (Dz. U. 2019 poz. 1126) DL-1, ZDL-1, ZDL-2

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta

Termin Załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia - patrz punkt IX wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

Brak.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Darłowie - inspektor, ds. podatków i opłat lokalnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U.z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.).

Uwagi:

 1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
  • Podstawa prawna - art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm. )
  • Wniosek o powyższe należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta
  • Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna XLIV/394/98 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 13 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
    
 2. Zaległość podatku leśnego można umorzyć.
  • Podstawa prawna - art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm. )
  • Stawka podatku leśnego w 2023 wynosi 71,0996 zł / ha.
  • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
  • Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
   Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
   Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
   W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 3. Terminy płatności podatku leśnego za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.
  Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie
  Nr Konta - 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387 - PKOBP.

 

Wytworzył:
Beata Bieńkowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-07-29 10:50:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2023-01-09 14:49:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki