Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
 3. Podanie o ulgę ( jeśli przysługują ) - patrz punkt V
 4. Deklarację na podatek rolny (Dz. U. 2019 poz. 1105): DR-1, ZDR-1, ZDR-2

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Biuro Obsługi Interesanta

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

 1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 333 z późn. zm.).
  Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
 2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
  Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Darłowie - inspektor, ds. podatków i opłat lokalnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 333) ze zm.

  Stawka podatku rolnego na rok 2024 dla gospodarstw rolnych wynosi 224,075 zł / ha przeliczeniowy, dla pozostałych użytków rolnych 448,15 / ha

Uwagi:

 1. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
 2. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
 3. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
  • Podstawa prawna - art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 )
  • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat)
  • Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XLIV/394/1998 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 13 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 4. Zaległości podatku rolnego można umorzyć.
  • Podstawa prawna - art.67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 )
  • Wniosek o umorzenie składa się po terminie płatności podatku
 5. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 6. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz 333 z późn. zm.)
  I rata - do 15 marca każdego roku
  II rata - do 15 maja każdego roku
  III rata - do 15 września każdego roku
  IV rata - do 15 listopada każdego roku
  Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania
 7. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie.
  Nr Konta - 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387 - PKOBP.

 

Wytworzył:
Beata Bieńkowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-07-29 13:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sówka
(2024-01-03 11:17:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki