Podatek rolny od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
 3. Podanie o ulgę
 4. Informacja w sprawie podatku rolnego (Dz. U. 2019 poz. 1105).
 5. Druki: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

 1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).
  Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
 2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Darłowie - inspektor, ds. podatków i opłat lokalnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 333 ze zm.).
  Stawka podatku rolnego na rok 2024 dla gospodarstw rolnych wynosi 224,075 zł / ha przeliczeniowy, dla pozostałych użytków rolnych 448,15 zł /ha

Uwagi:

  • Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
  • Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
   • Podstawa prawna - art. 67a ust. z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383)
   • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat)
   • Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XLIV/394/98 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 13 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
  • Zaległość podatku rolnego można umorzyć.
   • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 2383)
   • Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu po terminie płatności podatku
  • Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
   Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
   W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
  • Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
   I rata - do 15 marca każdego roku
   II rata - do 15 maja każdego roku
   III rata - do 15 września każdego roku
   IV rata - do 15 listopada każdego roku
  • Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)
   Nr Konta - 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387 - PKOBP.

 

Wytworzył:
Beata Bieńkowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-07-29 10:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sówka
(2024-01-03 11:21:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki