☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
  1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i  adres
  3. przedmiot działalności gospodarczej
  4. adres punktu sprzedaży,
  5. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Opłaty:

 • Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 • Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31  stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
  1. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 • Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
  1. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu ( z  wyjątkiem piwa)
  3. 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18%
    

Nr rachunku Urzędu Miejskiego w Darłowie
Nr Konta - 44 1020 2791 0000 7402 0246 8452 PKO BP.

Miejsce złożenia dokumentów :

Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. przedsiębiorczości , pok. 2, tel. (094) 314 22 23 do 25 wew. 237.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Darłowo w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Darłowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Darłowo po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, wydawanej w  formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
  a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
  b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.
 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.
 4. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Darłowo mogą być usytuowane w dowolnym miejscu, za wyjątkiem pasa technicznego brzegu morskiego obejmującego: plażę, przejścia na plażę i ochronny wał wydmowy.
  Ww. ograniczenia nie dotyczą punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zlokalizowanych w obiektach hotelarskich.
 5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem w niżej wymienionych miejscach:
  a.  Plac Tadeusza Kościuszki,
  b.  teren przy ul. Słowińskiej (tzw. Patelnia),
  c. teren Zamku Książąt Pomorskich,
    d. teren pasa technicznego pomiędzy falochronem brzegowym, wejściem na plażę przy ul. Kąpielowej a latarnią morską, e. Nowy Basen Rybacki przy ul. Wilków Morskich.
 6. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
  1. posiadanie zezwolenia,
  2. wniesienie opłaty,
  3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
  4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie opłaty,
  5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
  6. wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
  7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w  zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
  8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
  9. przestrzeganie innych zasad i warunków określanych przepisami prawa.
 7. Zezwolenie cofa się w przypadku:
  1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególności:
   • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
   • sprzedaży, podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust 3 i 4
  2. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych
  3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
  4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży
  6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  7. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 8. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 9. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  1. likwidacji punktu sprzedaży,
  2. upływu terminu ważności zezwolenia,
  3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  5. niedopełnienia w terminach obowiązku: a) złożenia oświadczenia, o  którym mowa w art. 111 ust.4, lub   b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111   ust.2 i 5,
 10. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 11. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z  wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są zobowiązani do posiadania wszystkich 3 rodzajów zezwoleń.
 12. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 9 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
 13. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminy ważności zezwolenia na wyprzedaż.
 14. Inne wymagania sprzedaży napojów alkoholowych regulowane są w niżej wymienionych uchwałach Rady Miejskiej w Darłowie.

 

Podstawa prawna:

  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • uchwała nr LVI/437/2018 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Darłowo
  • uchwała nr LVI/438/2018 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Do pobrania:

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego  na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wytworzył:
Agnieszka Mioduszewska
(2018-02-09)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2003-07-10 08:48:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749