Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy nieruchomości
 3. Dane o nieruchomości na druku IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, UM Darłowo w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Ulgi

Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione enumeratywnie w § 2 Uchwały Nr XXIX/217/2016 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miasta Darłowo.

Jednostka odpowiedzialna:

 

Referat Finansów - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm)
 2. Uchwała Nr XXIX/230/2020 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 17 listopada 2020 r.
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zmianami)

 

 Stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Miasto Darłowo:

 1. od gruntów:
  a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,99 zł od 1 m2 powierzchni ,
  b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub  wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
  c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni”
 2. od budynków lub ich części:
  a/ mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Wytworzył:
Beata Rychlewska
Udostępnił:
Frey Ewelina
(2005-06-08 13:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2021-01-13 14:40:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki