☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia lub pozostawienia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu dr

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia lub pozostawienia urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 

1. Wymagane dokumenty :

  1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia lub pozostawienia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Powinien on zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
  2. Zezwolenie zarządcy drogi udzielone na etapie projektowania.
  3. Mapa z lokalizacją projektowanego urządzenia będąca załącznikiem do ww. zezwolenia.
  4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót w przypadku, gdy projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.
  5. Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
  6. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

2. Opłaty:

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w celu prowadzenia robót nad, pod i naziemnych, w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a także jego zajęcia na prawach wyłączności lub innych celach, opłata wynosi odpowiednio:

- jezdnia do 20% szerokości: - 7,00 zł,

- jezdnia od 20% do 50% szerokości – 9,00 zł,

- jezdnia powyżej 50% szerokości – 10,00 zł,

- chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa, pobocze oraz inne elementy pasa drogowego – 9,00 zł,

- prowadzenie robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł.

 

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez urządzenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, przez okres 1 roku, opłata wynosi odpowiednio:

- w jezdni – 150,00 zł,

- w pozostałych elementach pasa drogowego – 100,00 zł,

- w pasie drogowym na obiektach mostowych – inżynierskich – 200,00 zł,

- pod obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł,

- w jezdni i w pozostałych elementach pasa drogowego – pod obiekty i urządzenia infrastruktury gazowej – 10,00 zł,

- w pasie drogowym na obiektach mostowych – inżynierskich – pod obiekty i urządzenia infrastruktury gazowej – 50,00 zł,

- w jezdni i w pozostałych elementach pasa drogowego – pod obiekty i urządzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 10,00 zł,

- w pasie drogowym na obiektach mostowych – inżynierskich – pod obiekty i urządzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 50,00 zł.

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego pod zieleń przydomową i ogródki – 0,01 zł.

 

Podstawa:

  1. Uchwała nr XXXIV/274/2021 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Darłowo, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Darłowo.
  2. Art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U.
    z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.).

 

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Darłowie:

PKO BP 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

 

3. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Darłowie.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

 

5. Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Darłowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

6. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pok. nr 1, tel. (094) 355 1229

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 

Utworzył: Iwona Mularska


 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Karski Paweł
(2019-11-06 10:38:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2020-05-14 13:26:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749