☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów- ( podstawa prawna: ustawa z dnia 20.07.2018 roku - Dz.U. z 2018 roku, poz.1716)

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

a/ mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

b/ mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

c/ budynki, o których mowa wyżej, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

W przypadku, gdy na gruncie są obiekty budowlane inne niż wymienione pod lit. a/, b/ i c/ , przekształcenie następuje z dniem założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków obiektu budowlanego nie przeznaczonego wyłącznie na cele mieszkaniowe. Ustawę stosuje się również w przypadku, gdy na nieruchomości oprócz budynków wymienionych jak wyżej połozone są budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile łączna powierzchnia użytkowa tych budynków nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na nieruchomości.

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest "Zaświadczenie", wydawane przez Burmistrza Miasta, który to dokument stanowi podstawę do ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. Zaświadczenie wydawane jest z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Od wniosku właściciela za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł zgodnie z przepisani ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej.

W Zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości jej uiszczenia w formie jednorazowej opłaty. Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Właściwy organ ( Burmistrz Miasta) doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.

Opłaty: Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przy czym opłatę należną za rok 2019 rok wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ ( Burmistrz Miasta) może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi ( Burmistrz Miasta) na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu spłaty. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Nabywca nieruchomości może wystąpić do właściwego organu (Burmistrz Miasta) o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość o okres pozostały do wnoszenia opłaty. Właściwy organ może podjąć postępowanie w tej sprawie z urzędu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tego zaświadczenia  wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty, w drodze decyzji, a właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, ustala w decyzji wysokość opłaty lub okres jej wnoszenia.

Zgodnie z art. 8a ustawy , jeżeli przed wydaniem przez właściwy organ zaświadczenia dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata, opłaty te podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty lub opłaty jednorazowej, o czym właściwy organ zawiadamia dotychczasowego użytkownika wieczystego. W przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, właściwy organ dokonuje, z urzędu zwrotu nadpłaty w terminie 30 dni, licząc od dnia wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

BONIFIKATA Ustawowa: Zgodnie z art. 9a ustawy właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. O Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 1832 z późń. zm.),

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 2193, poz. 39 i 752),

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 276 oraz z 2019 roku, poz. 752),

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1510 z późń. zm.), lub ich opiekunom prawnym,

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

 

Za przekształcenie opłaty nie wnoszą:

a/ parki narodowe w rozumieniu art.8 ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody,

b/ osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:

- wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego ,

- użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie innych tytułów, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5.12.1990 roku.

 

Ustawa daje możliwość tzw. "opóźnionego przekształcenia" .Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 roku na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany w użytkowanie wieczyste w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 roku- Prawo budowlane, prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania. W takich sytuacjach, na wniosek właściciela, właściwy organ ( Burmistrz Miasta ) wydaje zaświadczenie, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Nowy właściciel gruntu ponosi opłatę przekształceniową na zasadach podobnych jak przedstawiono powyżej.

Informacje dodatkowe:

a/ przepisy niniejszej ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej ( pomoc de minimis),

b/ w przypadku cudzoziemców wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, a przekształcenie następuje z dniem, w którym to zezwolenie stało się ostateczne,

c/ przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, położonych na terenie portów i przystani morskich w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996 roku o portach i przystaniach morskich,

d/ nieruchomości, które nie podlegają przekształceniu:

- niezabudowane,

- zabudowane wyłącznie garażami,

- zabudowane budynkami o innej funkcji niż mieszkaniowa,

- podmioty uprawnione do przekształcenia: OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

 

UWAGA! Właściwy organ przy załatwianiu spraw na podstawie niniejszej ustawy będzie ustalał stan faktyczny i prawny gruntu na dzień 1.01.2019 rok.

 

Wytworzył:
Paweł Czubek
Udostępnił:
Karski Paweł
(2018-10-29 09:09:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2018-10-29 09:10:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749