☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 poz. 1382 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz. 1000 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2523)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r. poz. 2484)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

II. OPŁATY:

17zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika)

Opłatę za pełnomocnictwo można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Darłowo

Bank PKO BP SA

88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

 

31 zł - za udostępnienie danych z ewidencji ludności (pytanie o osobę)

31 zł - za udostępnienie danych z ewidencji ludności (pytanie o adres)

Opłatę za udostępnienie danych można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Darłowo

Bank PKO BP SA

93 1020 2791 0000 7002 0246 8445

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro meldunkowe (pok.nr 15).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

VI. UWAGI:

Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba  (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do organu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania (ostatnie miejsce zameldowania) osoby, której dane mają być udostępnione. Dane z rejestru PESEL udostępnia wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych, zatem wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL należy kierować bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Personalizacji Dokumentów, Wydział Udostępniania Danych, 02-678 WARSZAWA ul. Smyczkowa 10.
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Formularze do pobrania:

Wniosek o udostępnienie danych

 

Wytworzył:
Paulina Reiman-Więckowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-12 09:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2018-01-11 06:59:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749