☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 6 miesiące

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 poz. 1382 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz.2411)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • druk  „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”’

Uwaga: druk "zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy" z danymi osoby wracającej z wyjazdu może wydrukować pracownik Referatu Ewidencji Ludności na stanowisku obsługi

 • dowód osobisty lub paszport
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)
 • jeśli osoba zgłaszająca własny wyjazd wnosi o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wyjazd poza granice RP: wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
 • jeśli o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wyjazd poza granice RP wnosi pełnomocnik: wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)

II. ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ INTERNET:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/ Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu

III. OPŁATY:

17zł - za zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu (jeśli osoba zgłaszająca wnosi o wydanie zaświadczenia)

17zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika)

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Darłowo

Bank PKO BP SA 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro meldunkowe (pok.nr 15).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.

VII. UWAGI:

 • Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu z zamiarem stałego pobytu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 • Zgłoszeń wyjazdu, o których mowa wyżej, dokonuje się osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego, w organie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy.
 • Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny.

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Pełnomocnictwo

Wytworzył:
Paulina Reiman-Więckowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-12 09:03:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2013-05-29 10:17:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749