☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymiana dowodu osobistego

WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  • fotografia,
  • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki) lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa

Do wglądu:

- dowód osobisty podlegający wymianie lub w razie utraty paszport RP;

- inny dokument podróżny ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci aktualna legitymacja szkolna (dotyczy dzieci w powszechnym obowiązku szkolnym) lub dowód osobisty podlegający wymianie.

 

ZDJĘCIE:

  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami,
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami (fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych powyżej w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub otwartymi ustami)

II. Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP (PATRZ: WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - WNIOSEK ZŁOŻONY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie na terenie kraju.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy również osób małoletnich) wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej.

jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem — dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu

Osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Utracony dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie.
Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Przy odbiorze pokaż swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli taki ma.
Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny).
Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.

Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym zostanie zawiadomiona osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub osoba składająca wniosek na jej rzecz zwana "wnioskodawcą".

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Ewidencja ludności (pok.nr 15)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

 

Wytworzył:
Justyna Roszkowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-09 12:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2020-01-30 12:29:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749