☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 poz. 1382 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz.2411).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • druk „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Uwaga: druk "zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy" z danymi osoby wracającej z wyjazdu może wydrukować pracownik Referatu Ewidencji Ludności na stanowisku obsługi

 • dowód osobisty, lub paszport  
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)
 • jeśli osoba zgłaszająca własny powrót z wyjazdu poza granice RP wnosi o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten powrót: wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
 • jeśli o wydanie zaświadczenia j.w. wnosi pełnomocnik: wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)

II. ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ INTERNET:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/ Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu

 

III. OPŁATY:

17zł - za zaświadczenie o zgłoszeniu powrotu (jeśli osoba zgłaszająca wnosi o wydanie zaświadczenia)

17zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika)

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Darłowo

Bank PKO BP SA 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro meldunkowe (pok.nr 15).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.

VII. UWAGI:

 • Osoba, która zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a powróciła do kraju, obowiązana jest zgłosić swój powrót osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy.
 • Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny.

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Pełnomocnictwo

Wytworzył:
Paulina Reiman- Więckowska
(2018-01-10)
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-09 10:31:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2021-01-19 09:06:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749