☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzenie testamentu

Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z póĄniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:

 • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie testamentu - 22,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 14.
 2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.
 3. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:
  • nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
  • niewidoma, głucha lub niema,
  • nie mogąca czytać i pisać,
  • nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
  • skazana za fałszywe zeznania,
  • dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 4. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.
Wytworzył:
Halina Gałuszka
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-07 13:45:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-08 10:31:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749