Opłata skarbowa od 2007 r.

Opłata skarbowa od 1 stycznia 2007r

Zmiany w zakresie przepisów dotyczących obowiązku zapłaty opłaty skarbowej zostały wprowadzone nową ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)

 Przedmiotem  opłaty skarbowej jest:

  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • wydanie zaświadczenia na wniosek
  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

 Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

 Zapłatę opłaty skarbowej należy wnosić :

  • od dokonania czynności urzędowej- z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
  • od wydania zaświadczenia- z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
  • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii- z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,
  • od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłącznie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej- z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie

 Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz stawki opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy.

 Opłatę skarbową można wpłacać w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy:

PKO BP SA nr 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

Wytworzył:
Beata Iwańczuk
Udostępnił:
Kupracz Łukasz
(2007-01-05 12:06:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2017-10-17 10:51:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki