☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wymagane dokumenty :

Wniosek , który można pobrać w pok.26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz odcinek opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł dołączony do wniosku. Opłata ta jest należna z tytułu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie wszczęte wnioskiem.

Wzory wniosków przedstawione są poniżej. 

Dokumenty dodatkowe:

Ustawa nie wymienia obligatoryjnych załączników do wniosku .

Opłaty : Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( jednolity teksty Dz.U. z 2016 roku, poz.1827) za wydanie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie wszczęte wnioskiem pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł, którą należy wpłacić w kasie tut. Urzędu Miejskiego lub na konto w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie numer 36 8566 0003 0001 1149 2000 0001.

Miejsce złożenia dokumentów :

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Termin i sposób załatwienia sprawy :

  1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta.
  2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach rocznych. Opłatę z tytułu przekształcenia rozkłada się na raty na wniosek użytkownika wieczystego, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona cześć opłaty, rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność z tytułu opłaty podlega zabezpieczeniu hipoteka przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu jest ostateczna decyzja orzekająca o przekształceniu.
  3. Dla nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe od opłaty za przekształcenie stosuje się 95% bonifikatę; dla nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe od opłaty za przekształcenie stosuje się 60% bonifikatę; dla nieruchomości rolnych od opłaty za przekształcenie stosuje się 90% bonifikatę.
  4. Przepisów ustawy z dnia 29 lipca  2005 roku nie stosuje się do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi działkowców, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których  Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2016 roku, poz. 1639 z późń. zm.) ; nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.
  5. W razie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, opłata roczna za rok, w którym nastąpiło przekształcenie, ulega zmniejszeniu do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku. Częściowy zwrot opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego odbywa się na wniosek właściciela nieruchomości ( tj. byłego użytkownika wieczystego , który na dzień 01 stycznia był płatnikiem opłaty rocznej).
  6. Uwaga: Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 29/13 z dnia 10 marca 2015 roku art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 187, poz. 1110), jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, iż od 17 marca 2015 roku ( w tym dniu wyrok TK został opublikowany w Dzienniku Ustaw) o przekształcenie mogą się ubiegać jedynie: a/ osoby fizyczne w zakresie nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych , b/ osoby fizyczne będące 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli prawo to uzyskały w zamian za nieruchomości utracone na rzecz Skarbu Państwa przed 5 grudnia 1990 roku lub na podstawie art. 7 dekretu warszawskiego, c/ osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, d/ spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.
  7. Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stosuje się  z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, w związku z  Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.U.UE.L.2013.352.1 z dnia 24.12.2013 roku).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Darłowo.

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania, pok. 26-27, tel. 94 314 22 23 wew. 207 lub 242.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  ( Dz. U. z 2012 roku, poz.83 z późń. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzory wniosku o przekształcenie nieruchomości

                                                                                                                                                                                    Darłowo, dnia .......................... 20........r.

 

Dane wnioskodawcy:

Nazwisko i imię ....................................................................................

Adres zamieszkania ..........................................................................

PESEL ...............................................................................................

Nazwisko i imię................................................................................

Adres zamieszkania......................................................................

PESEL.............................................................................................

 

                                                                                                                                                                            Burmistrz Miasta Darłowo

                                                                                                                                                                           ul.Plac T.Kościuszki 9

                                                                                                                                                                         76-150 Darłowo

 

                                                                                                                                  WNIOSEK

                                                                               o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wnoszę o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym ..........................

obręb ewidencyjny ...........................  m.Darłowo, położonej przy ulicy ..............................................................................................................,

dla której prowadzona jest księga wieczysta numer ......................................................... w Sądzie rejonowym VI Wydziale Ksiąg Wieczystych

w Koszalinie.

 

 

                                                                                                                                   ............................................................................................

                                                                                                                                                      ( podpis/-y/ wnioskodawcy/-ów/

 Uwaga: Do wniosku należy dołączyć odcinek opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł dokonanej w kasie tut. Urzędu Miejskiego lub na konto w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie numer  36 8566 0003 0001 1149 2000 0001. Opłata ta jest należna z tytułu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie wszczęte wnioskiem.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk wniosku o przekształcenie udziału w nieruchomości ( w przypadku wyodrębnionych lokali w budynku)

 

                                                                                                                                                           Darłowo, dnia........................200....r.

 

Dane wnioskodawcy:

Nazwisko i imię.................................................................................

Adres zamieszkania.......................................................................

PESEL..............................................................................................

Nazwisko i imię.............................................................................

Adres zamieszkania...................................................................

PESEL.........................................................................................

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta Darłowo

                                                                                                          ul.Plac T.Kościuszki 9

                                                                                                          76-150 Darłowo

 

                                                                                                                        WNIOSEK

                                            o przekształcenie udziału prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Wnoszę o przekształcenie udziału prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym ............

 w obrębie ewidencyjnym .......................... m.Darłowo, położonej przy ul..................................................................................................,

dla której urządzona jest księga wieczysta numer ................................................ w Sądzie rejonowym VI Wydziale Ksiąg Wieczystych

w Koszalinie.

 

 

                                                                                                                          ......................................................................................

                                                                                                                                              ( podpis/-y/ wnioskodawcy/-ów/

 

 UWAGA: Do wniosku należy dołączyć odcinek opłaty skarbowej w kwocie  10,00 zł dokonanej w kasie tut. Urzędu Miejskiego lub na  konto w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie numer 36 8566 0003 0001 1149 2000 0001. Opłata ta jest należna z tytułu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie administracyjne.

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Paweł Czubek
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2006-02-03 12:18:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749