☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłaty roczne z tytułu użytkowania

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność gminy

Dotyczy :

  1. Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu oraz trwałą zmianą sposobu użytkowania nieruchomości.
  2. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego  (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).
  3. Bonifikaty z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości..

Wymagane dokumenty :

  • wniosek użytkownika wieczystego o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego , jeśli nastąpiła zmiana wartości nieruchomości, a organ nie podjął aktualizacji- wniosek składa się do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizacje opłaty rocznej.
  • dokumenty przenoszące nabyte prawo : akt notarialny , postanowienie Sądu, trwała zmiana sposobu użytkowania nieruchomości- podstawa do naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
  • udzielenie bonifikaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wnioski do pobrania w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania ( pokój numer 26-27) i należy złożyć do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Opłaty :

Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów :

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie .

Termin i sposób załatwienia sprawy :

1. W przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

2. Aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dokonuje się z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty , przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej.

3. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wznoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art.20 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele. Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Tryb odwoławczy :

Od aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa sie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Darłowo. Wniosek, o którym mowa wyżej składa się przeciwko właścicielowi nieruchomości. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki aktualizacji opłaty rocznej, spoczywa na właściwym organie. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat rocznych w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku obowiązuje nowa wysokość opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu.

Warunki aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego:

Od 9 października 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 187, poz. 1110) , w której w art 1 wprowadzono zmiany dotyczące m. in. opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego. I tak, wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji  nie częściej niż raz na 3 lata ( poza sytuacjami wymienionymi w art.77 ust.2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) , jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się , przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwu krotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwu krotność dotychczasowej opłaty ( nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części , które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji. Jeżeli właściwy organ odmówił aktualizacji opłaty użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, skierować sprawę do kolegium. W przypadku gdy właściwy organ  nie rozpatrzył żądania w terminie 30 dni, użytkownik wieczysty może, w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania, skierować sprawę do kolegium. Nowa wysokość opłaty rocznej, ustalona przez właściwy organ w wyniku realizacji żądania, o którym mowa wyżej, albo w wyniku prawomocnego orzeczenia kolegium lub ugody zawartej przed kolegium, obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku  następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej aktualizacji.

Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu, stosując tryb  postępowania określony w art. 78-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania, pok. 26-27, tel. 94 314 22 23 wew. 207 lub 242.

Podstawa prawna :

Art. 73, art. 74 , art 77 -81   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późń. zm.)

Wytworzył:
Paweł Czubek
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2003-10-20 10:22:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749