Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub
 2. Umowę dzierżawy lasu
 3. Informację w sprawie podatku leśnego (Dz. U. 2019 poz. 1126): IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

Brak.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Darłowie - inspektor, ds. podatków i opłat lokalnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz 888 z późn. zm.).

Uwagi:

 1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
  • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm. )
  • Wniosek o powyższe należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta
  • Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna XLIV/394/98 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 13 lutego 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 2. Zaległość podatku leśnego można umorzyć.
  • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm. )
  • Stawka podatku leśnego w 2024 wynosi 72,0346 zł / ha.
  • Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu po terminie płatności podatku
 3. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 4. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
  I rata - do 15 marca każdego roku
  II rata - do 15 maja każdego roku
  III rata - do 15 września każdego roku
  IV rata - do 15 listopada każdego roku
 5. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
  Nr Konta - 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387 - PKOBP.
Wytworzył:
Beata Bieńkowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-07-29 10:38:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sówka
(2024-01-03 11:47:28)