Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportu


Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych – art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 i ust. 6 pkt 1 i 2 przywołanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych od początku roku podatkowego mają obowiązek:

 • w terminie do 15 lutego każdego roku, złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych wg określonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Uwaga! Przy składaniu deklaracji należy przedstawić dowód rejestracyjny, umowę kupna-sprzedaży lub fakturę.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)
-
Uchwała Nr XVII/114/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
- Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
 

Uwagi:

 1. Termin płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445). Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniem określonym w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
  Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
 2. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
  - Podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800)
  - Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu.
  - Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek.
 3. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
  - Podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800)
  - Wniosek o umorzenie należy złożyć po terminie płatności raty w sekretariacie Urzędu.
 4. Należność z tego tytułu można uregulować w kasie Urzędu Miejskiego lub przekazać na konto.

druk1, druk2

Wytworzył:
Agata Góra
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-08-11 09:09:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2020-01-23 09:43:44)