Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Sekretarz Miasta


Funkcję Sekretarza Miasta sprawuje Tomasz Bobin

Tel: (094) 314 25 08
 
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpieczenie prawidłowej organizacji pracy bieżącej, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa;
2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne Referaty Urzędu;
3) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;
4) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Miasta;
5) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;
6) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie;
7) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu przepisów prawa w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
8) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy Referatami;
9) zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu;
10) przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i innych wewnętrznych aktach prawnych Burmistrza;
11) wykonywanie niektórych uprawnień Burmistrza, w ramach oddzielnego upoważnienia wydanego przez Burmistrza.

 


Sekretarz Miasta nadzoruje bezpośrednio realizację zadań Urzędu w szczególności w zakresie:
1) współdziałania z Radą Miejską;
2) spraw kadrowych pracowników Urzędu;
3) ewidencji ludności;
4) spraw obywatelskich;
5) spraw organizacyjnych, kancelaryjnych i gospodarczych;
6) spraw przeciwpożarowych i bhp;

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-06-18 07:55:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2019-12-11 07:24:08)