Podatki i opłaty lokalne 2017

Podatek rolny:

  • Stawka podatku rolnego wynosi 131,10 zł za 1ha przeliczeniowych (dla gospodarstw posiadających powyżej 1ha użytków rolnych)
  • Stawka podatku rolnego 262,20 zł za 1ha użytków rolnych (dla gospodarstw posiadających poniżej 1ha użytków rolnych)

 

Podatek leśny :

  • Stawka podatku leśnego wynosi 42,02 zł za 1ha lasu.

 


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017r

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. 

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz wypłata zwrotu podatku akcyzowego.
a) od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017r.
b) od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r.


Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego;
2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.


Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku - 86 litrów.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2017 roku - 1,00 zł.
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku - 86,00 zł

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać  w Urzędzie Miasta Darłowo lub na stronie  internetowej urzędu:  druk wniosku.


Uchwała Nr XV/105/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z 28 października 2015 r.
w sprawie opłaty miejscowej

Uchwała Nr XXIII/176/2016
Rady Miejskiej w Darłowie
z 20 maja 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XXIX/216/2016 Rady Miejskiej w Darłowie z 3 listopada 2016 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobów jej poboru na terenie gminy Miasto Darłowo

Uchwała Nr XVII/114/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XV/107/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z 28 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIX/217/2016 Rady Miejskiej w Darłowie z 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miasto Darłowo

Uchwała Nr XVII/116/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 listopada 2011 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty za posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty.

Uchwała Nr XV/110/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z 28 października 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty

Wytworzył:
Udostępnił:
Karski Paweł
(2017-01-03 08:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2017-01-03 08:49:19)