Opłata od posiadania psów

KOMUNIKAT

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

 

         Burmistrz Miasta Darłowo, informuje iż z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylono obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów.
Uchwała Nr XLVII/355/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty.
 


Pobieranie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Miasta Darłowo reguluje Uchwała nr XVII/116/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 7 listopada 2011r. i Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z 28 października 2015 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty.

Roczna opłata od posiadania psów pobierana jest od osób fizycznych na terenie Gminy Miasta Darłowo w wysokości 115,00 zł od jednego psa.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania do dnia 30 kwietnia każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy nr 36 8566 0003 0001 1149 2000 0001, po uprzednim zgłoszeniu faktu posiadania psa w pok. nr 2. Jeżeli osoba fizyczna wejdzie w posiadanie psa w ciągu roku, opłatę należy uiścić w terminie 30 dni . Wysokość opłaty jest wtedy proporcjonalna do liczby miesięcy, w których osoba fizyczna była w posiadaniu psa. W sprawie dokładnego wyliczenia opłaty za niepełny rok, można dowiadywać się telefonicznie pod numerem 94 3142223 wew. 213 lub osobiście w pok. nr 13C. Opłata od posiadania psów może być zapłacona w czterech ratach kwartalnych, po uprzednim złożeniu wniosku w tej sprawie do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z art. 18a pkt. 2 ustawy 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –
z tytułu posiadania jednego psa;

2a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – z tytułu posiadania psa asystującego;

3. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

Do pobrania:

Wniosek o  rozłożenie na raty opłaty od posiadania psa.
Wyrejestrowanie psa.
Zarejestrowanie psa.

Wytworzył:
Beata Drozdowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2011-11-24 11:05:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2018-01-05 11:16:31)