Ogłoszenia

Ogłoszenie: Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2020 r. w wieku powyżej 60.

 

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

 

------------------------------

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT:  na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2020 r. w wieku powyżej 60 lat

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ

 

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie


INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej
w Referacie Budżetu i Finansów
w U rzędzie Miejskim w Darłowie.


Informacja Burmistrza Miasta Darłowo o sposobie rozstrzygnięcia skargi złożonej przez jednego z uczestników przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem w dniu 4 marca 2020 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo , oznaczonej nr działki 91/9 o powierzchni 0,2510 ha, położonej w obrębie 9 miasta Darłowo, objętej KW K01K10002788817


UWAGA!

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju, Urząd Miejski w Darłowie podjął decyzję o zamknięciu terenu przeznaczonego na tymczasowe targowisko  (przy ul. Fryderyka Chopina). Tymczasowe targowisko zostanie zamknięte począwszy od 18 marca 2020 r. aż do odwołania.

Działanie ma na celu zminimalizowanie zakażeń koronawirusem wywołującego chorobę COVID-19.


 

Informacja o wydanej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany na budowę zespołu apartamentowo-usługowego Marina Darłówko - etap I

 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym "RIVIERA ROYALE"


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów u Urzędzie Miejskim w Darłowie

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2 kandydaci, którzy zakwalifikowali się zostaną, po ustaniu zagrożenia, powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2020
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2020 r.

         Uwagi oraz propozycje zmian do niniejszego projektu uchwały należy składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Darłowie (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do  12 lutego 2020 r.

Projekt uchwały


APEL
do hodowców drobiu


Konsultacje społeczne projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego.


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w 2020 roku


Ogłoszenie konkursu na wyłonienie wykonawcy (wykonawców), któremu Burmistrz Miasta Darłowo udzieli dotacji na opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w 2020 r.


Rozstrzygnięcie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja dotycząca przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 października 2019 r. w Gminie Miasto Darłowo


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współpracujących


Z POWODU AWARII DRUKARKI FISKALNEJ OD DNIA 10.10.2019 DO ODWOŁANIA  NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WPŁATY GOTÓWKOWE Z TYTUŁU:

DZIERŻAW I BEZUMOWNEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

WW. WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ W TYM CZASIE PRZELEWEM LUB W KASIE BANKU PKO BP SA, BEZ DODATKOWEJ OPŁATY


Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór
kandydatów na członków
Rady Seniorów w Darłowie


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Darłowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8, przez Radę Miejską w Darłowie uchwałą nr XI/92/2019 z dn. 29 lipca 2019r.

 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8 rozwiązaniami.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DARŁOWA
W dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00 na czas trzech minut, celem uczczenia pamięci poległych podczas powstańczych walk w 1944 roku w Warszawie, zostaną uruchomione na terenie Miasta Darłowo syreny alarmowe.
Jednocześnie proszę Mieszkańców, aby "godzinę W" uczcić poprzez wstrzymanie ruchu ulicznego i zachowanie CISZY, na czas trzech minut
.


Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego w sprawie budowy stacji transformatorowej.


OBWIESZCZENIE ws. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2020


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu


Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi Miasta Darłowo w roku 2018


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Formularz zgłoszeniowy


Odwołanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Informacja o nadaniu sygnału alarmowego (syrena) dotyczącego zagrożenia z powietrza w dniu 28 maja 2019 roku


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo w Urzędzie Miejskim w Darłowie


-

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu Fish Markets.

PROJECT REFERENCE NUMBER : STHB.02.01.00-DE-0025/15: SMALL COASTAL FISHERY AND ITS HERITAGE AS SIGNIFICANT POTENTIAL FOR TOURISM DESTINATION DEVELOPMENT “FISH MARKETS”.

FUNDED BY THE EUROPEAN UNION (EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND – ERDF) WITH THE INTERREG  SOUTH BALTIC PROGRAMME 2014 – 2020.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Darłowie


  1. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  2. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  3. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C11 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o uruchomieniu na terenie Miasta Darłowo syren alarmowych

 


W dniu 11 kwietnia 2019 roku o godz. 9:30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie odbędzie się spotkanie Radnych Rady Miejskiej z Panem Zdzisławem  Chamier – Gliszczyńskim. Spotkanie odbędzie się w sprawie wyrażenia zgody na częściowy demontaż kładki przyrodniczej – tarasu widokowego na wydmie przylegającej do nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja budowy hotelu „Nord”. Spotkanie będzie transmitowane na żywo i udostępnione na kanale youtube Miasta Darłowo w Darłowie


Informujemy, iż dnia 09.04.2019  w godzinach 9:00-13:00 osoby potrzebujące pomocy przy rozliczeniach podatkowych będą mogły skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Skarbowego. Dyżur będzie pełniony na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Chopina, M.Karłowicza, K.Kurpińskiego i W.Lutosławskiego gminy Miasto Darłowo.


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar D3


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych, w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego


W dniu
28 lutego 2019 roku Burmistrz Miasta Darłowo nie będzie przyjmował interesantów


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowo w 2019 r. w wieku powyżej 60 lat.


Od 27 lutego nie będzie możliwości składania wniosków o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną ze względu na wdrożenie e-dowodu w Rejestrach Państwowych, natomiast 1 marca biuro dowodów osobistych będzie obsługiwało sprawy związane z dowodami osobistymi (przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbiór gotowego dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego) tylko do godz. 11.30. W poniedziałek 4 marca dowody osobiste będą obsługiwane jak dotychczas.Za utrudnienia przepraszamy.


E-dowód - już wkrótce!


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Darłowo w 2019 r.

         Uwagi oraz propozycje zmian do niniejszego projektu uchwały należy składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Darłowie (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do  20 lutego 2019 r.

Projekt uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowo w 2019 r. w wieku powyżej 60 lat.


Zarządzenie Nr ZP.0050.53.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Mieście Darłowo w roku 2019.


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, inspektor - Pełnomocnik ds. współpracy z inwestorami i instytucjami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku


Informacja o uruchomieniu na terenie Miasta Darłowo syren alarmowych


INFORMACJA
O wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz zgłoszeniowy


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.


Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie


Informacja o wyniku konkursu


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku.

ogłoszenie

formularz


Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo


W dniu 24 grudnia 2018 roku Urząd Miejski w Darłowie będzie nieczynny


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami.


Konkurs dot. dotacji na opiekę nad 40 dziećmi do 3 lat w formie żłobka


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Darłowo


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji


Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Informacja o nadawaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie .

    Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Proszę zatem osoby, które zawierały związek małżeński w roku 1969, bądź wcześniej, a nie otrzymały takiego medalu, o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Darłowie. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby obchodzić będę 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można składać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.   Osoby na stałe zameldowane w Darłowie, które są zainteresowane otrzymaniem tego wyróżnienia, proszę   o osobisty bądź telefoniczny kontakt : pok. nr 14 (parter) , tel. 94 314 22 23 (do 26) – centrala Urzędu Miejskiego. Okres oczekiwania na medale wynosi około pół roku, w związku z powyższym proszę o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się osób zainteresowanych  otrzymaniem  medalu.

Zapraszam
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Halina Pacholska-Rondzio
 


W dniu 2 listopada 2018 roku Urząd Miejski w Darłowie będzie nieczynny


Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego


Postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki


Decyzja o umorzeniu postępowania


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.


Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia pn. "Marina Royale w Darłowie"

 


 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA DARŁOWA W 2018 R. W WIEKU POWYŻEJ 60 LAT

 


 

Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

Informacja dla mieszkańców Darłowa o uruchomieniu syren alarmowych

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie

 


 

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji pozarządowych w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania w Urzędzie Miejskim w Darłowie

 


 

Informacja dla mieszkańców Darłowa o konserwacji i sprawdzeniu funkcjonowania syren alarmowych

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 


 

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2018 roku w wieku powyżej 60 lat

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie

 


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia inwestycji celu publicznego

 


 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie

 


 

Informacja

 

10 stycznia 2018 Miasto Darłowo podpisało umowę partnerską ze spółką Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O umożliwiającą przyszłą realizację projektu pn. „Bulwar Zachodzącego Słońca”. Inicjatorem podpisania porozumienia i parterem wiodącym jest spółka Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Przedmiotem umowy partnerskiej było określenie zasad współpracy oraz wzajemnych praw i obowiązków (partnerów: Miasto Darłowo - Darłówko DEVELOPMENT SP. Z O.O), które umożliwią realizację oraz ukończenie przedsięwzięcia pn. „Bulwar Zachodzącego Słońca”. W ramach porozumienia Miasto Darłowo przekazało na cele realizacji przedsięwzięcia dwie nieruchomości 1/46 i 1/93 obręb 2 Miasta Darłowo.

W ramach porozumienia spółka podejmie działania polegające na stworzeniu ogólnodostępnej infrastruktury składającej się z ciągu pieszego – „Publiczna Promenada – Bulwar zachodzącego Słońca” oraz pomostu spacerowego. Projekt zgodnie z podpisaną umową partnerską realizowany będzie wyłącznie w przypadku pozyskania przez spółkę dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Ukończenie przedsięwzięcia przez strony skutkować będzie powstaniem szeregu korzyści dla Miasta Darłowo, w tym w szczególności:

- powstaniem ogólnodostępnej, odpowiednio zagospodarowanej, położonej w atrakcyjnej turystycznie części miasta, przestrzeni -  publicznej w zakresie ciągu spacerowo – pieszego;

- wzmocnieniem potencjału turystycznego miasta Darłowo.

 


 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 


 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 maja 2018 roku w Gminie Miasto Darłowo

 


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B9.

 


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E4.

 


Ogłoszenia publikowane przed 1 czerwca 2018 roku są dostępne na stronie "Ogłoszenia archiwalne"