☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydawanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek wg wzoru ( o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego lub decyzji ustalającej warunki zabudowy ),  zawierający:

a) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej

lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru,

na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do

inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

b) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub

oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w

razie potrzeby również sposób unieszkodliwiania odpadów,

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych

obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane

charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale.

 

Opłaty:

Zgodnie wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącym  załącznik do ustawy o opłacie skarbowej,  pobiera się następujące opłaty :

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I.

Dokonanie czynności urzędowej

 

 

 

8. Decyzja o warunkach zabudowy zagospodarowania    

    terenu

107 zł

 

 

9. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

    zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

56 zł

 

Opłatę skarbową dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie lub bezgotówkowo na rachunek PKO BP SA 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387.

Dowód opłaty  skarbowej może zostać zwrócony na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty.

Nie podlegają opłacie skarbowej m.in. wypisy lub wyrysy wydawane w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 

 

Miejsce złożenia :

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Darłowie

 

Termin załatwienia sprawy :

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych.

 
Tryb odwoławczy :

stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Darłowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 Jednostka odpowiedzialna :

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

pok. nr 25

tel. ( 94 ) 314 22 23 wew.  228 lub 236

 

Podstawa prawna :

- art. 50 ust. 1i 2, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 64  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm. ),

- art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr

  261, poz. 2603 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ).

Do pobrania:

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. pdf odt doc

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. pdf odt doc

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. pdf odt doc

Wytworzył:
Adam Radaszewski
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Kupracz Łukasz
(2007-05-17 07:25:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749