☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podział nieruchomości.

Podział nieruchomości.

 
Wymagane dokumenty :

1. Wniosek podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :

1)      stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;

2)      wypis i wyrys z katastru nieruchomości;

3)      decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział , obowiązująca w dniu złożenia wniosku;

4)      wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.);

5)      protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

6)      wykaz zmian gruntowych;

7)      wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inny niż w księdze wieczystej;

8)      mapę z projektem podziału.

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5 w/w ustawy, dokumenty wymienione w ppkt. 5¸8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 Opłaty:

nie podlega opłacie skarbowej.

 Miejsce złożenia :

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Darłowie

Termin załatwienia sprawy :

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 Tryb odwoławczy :

stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Darłowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 Jednostka odpowiedzialna :

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

pok. nr 25

tel. ( 94 ) 314 22 23 wew.  228 lub 236

Podstawa prawna :

- art. 92 – 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016.  poz. 2147 tj. ),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.),

 

 

Wytworzył:
Marek Więckowski
Udostępnił:
Kupracz Łukasz
(2007-05-17 07:25:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2012-01-05 09:07:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749